30.5.1818

Sender

Slotsbygningskommissionen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / Monsr Thorvaldsen / Professeur de lad Sculpture, Chevallier / à Rome
Tilskrift: S: T: / Herr ProfessorI Thorwaldsen / Ridder af DannebrogenII

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commission asks for the four marble reliefs for Christiansborg Palace, cf. A317, A318, A319, A320, to be sent to Leghorn, from where they will be shipped to Copenhagen with the royal frigate Nymphen.

Document

Under 21de Martii f: A:III udbad Commissionen sig, at Hr: ProfessorenIV ville behage at foranstalte de af Dem til Slottet her, i Marmor udførte MedaillonsV afsendt til Livorno, eller hvilket andet Sted, De maatte finde passende, for derfra at indskibes hertil; Da nu Fregatten NymphenVI, paa dens Krydstog i Middelhavet, anløber Livorno, for, i Følge Hans Majestæt KongensVII Tilladelse, at imodtage en Deel AfstøbningerVIII til det Kongelige KonstacademieIX her, og ovennævnte Medaillons med Fregatten beqvemmeligen hertil kunne ankomme; saa giver Commissionen sig herved den Ære at igientage dens Anmodning, om Hr: Professorens Forsorg, til Afsendelsen af disse Medaillons, som med Hensyn paa Konstnerhaanden hvorfra de komme, sees med Længsel imøde.

Commissionen ønsker tillige, at maatte sættes i Stand til, at afdrage dens Giæld hos Hr. Professoren for disse Arbeider, og udbeder sig derover behagelig underrettet.

Commissionen, som ikke kan opgive Haabet, at see Herr Professoren paa nogen Tid i Deres FædrelandX, ønsker ret snart at maatte forvisses om Opfyldelsen af dette Haab.
Commissionen for Slottets Opførelse i Kiøbenhavn den 30de May 1818.

HauchXI     J.S. MøstingXII     MonradXIII     C.F. HansenXIV

HolmXV

Archival Reference

m5 1818, nr. 37

Other references

Subjects

Persons

Works

A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320

Commentaries

 1. Thorvaldsen var professor ved kunstakademierne i Firenze, København og Rom, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Jf. brev af 28.3.1817 fra Slotsbygningskommissionen til Thorvaldsen.

 4. Thorvaldsen var professor ved kunstakademierne i Firenze, København og Rom, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Dvs.:

 6. Dvs. den kongelige fregat Nymphen, der var på togt til Middelhavet 1.4.-4.11.1818 under ledelse af kaptajn J.C. Hoppe.

 7. Den danske kong Frederik 6.

 8. Jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 9. Dvs. Kunstakademiet i København.

 10. Jf. dokumenter vedrørende emnet Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819.

 11. Den danske overhofmarskal A.W. Hauch.

 12. Den danske gehejmestatsminister J.S. Møsting.

 13. Den danske embedsmand Peter Johan Monrad.

 14. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 15. Brevet er konciperet af den endnu uidentificerede, danske mand Holm.

Last updated 26.10.2016