25.4.1829

Sender

Hermann Ernst Freund

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk antagelig af en gemme med et antikt kvindehoved.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Signor Cavalier Thorvaldsen / Roma
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og HAMBURG 28. Apr. og 14 MAGGI[O]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Kjøbenhavn den 25 Apr[i]l 1829

Gode Thorvaldsen!

Bissen underretter mig, at den unge greve SummarivaI vil have den af hans FaderII hos mig bestillede FigurIII, og at Bissen under Deres Veiledning vil gjøre Figuren fertig. Det glæder mig meget, dog meget mere er jeg Dem tak skyldig at Figuren saaledes bliver fertig og kommer til sin Bestemmelse. Jeg har af grevens Fader erhold til Forskud 100 Luisdor. Jeg beder Dem bønligst om, at afgjøre Resten af Betallingen for Figuren hvilken Betalling og vormeget, overlader jeg ganske til Deres Godhed at bestemme og afgjøre best mugelig.
Jeg kom her den 28 Nov f.a. med at arbeide er jeg ikke kommen længer en den Dag jeg kom Akademiet har til Medlemstykke given mig Thor.
Vintren har været ualmendelig stræng og vedholden fyrst nu begynder Snee at svinde fra Markerne, hvilken forskjæl ialt imellem Italien og Dannemark.
Deres Apostler fik de Pidestaller, som vel vor de tager sig saaledes herlig ud. Nu synes Alle meget beder om Figurene paa Pidestallerne en dersom de var kommen i Nicherne og isandhed Kirken har faat et ganske anden Syn siden Figurene kom der Conferrentsraaden er ifærd med at flytte Chrestus 10 tommer frem at Lysset kan faa fat paa Figuren ligeledes ligesomeget dyber paa Altaaret da han havde sat en alt for høy Fakkel paa Altaeret under Figuren saa at man næppe kendt Figuren igen der have seet den i Deres Værkstæd. Han taler med mig angaaende Figurene i Frongtong som han var tilbøielig at lade dem udføre i Brongse. Dog hvem veed hvad der kan og vil ske –
Akademiet har bedet reperer Figursallen[s] Afstøbninger af Deres Arbeider undtagen Abilgaars Mallerstue og det liden Forværrelse til sammen die ere got plarseret og got belyst. Værelser i den anden Ende af Sallen der svarer til hin optager Egin[a]terne og Figurene fra Partenon, Basriljev fra Partenon er anbragt i Frisen af Sallen og Afstøbninge af Deres Runde Basriljev til Slottet derover Marmor selv er anbragt paa sin første bestemmelses sted Deres Kariatider bærer Tronen i samme Værelse ere Vegene prydet med Arbeider af Ekersberg af den dan[ske] historie. Lunds umvendelse til Chrestendomen staar i Værelset forren man kommer til Trongemakket.
I Dag morer hele Byen sig med den Nyhed at Prinds Ferdinant er forlovet med Kronprindsse Carolina
Og nu gode Thorvaldsen Lev Vel! først nu bliver det mig klar, at fra Dannemark jeg maa bringe min Hilsen til Dem, – og ikke mer som forhen træde ind af det liden Kammer for at bringe min Hjertens Hilsen – Hils Elisa og hendes Moder –
vær selv hilset paa det hjerteligste af Deres hengivne

Mange Mange hilsner følger herved
fra Venner og bekenter.

H. Freund

Oversættelse af dokument

Copenhagen April 25th 1829

Kind Thorvaldsen!

Bissen informs me that the young count Summariva wants the figure that his father commissioned from me, and that Bissen under your supervision will finish the figure. I am very pleased, but I owe you many thanks because the figure will be finished and fulfil its intended purpose. From the count’s father I have received an advance of 100 Luisdor. I beg you to decide the rest of the payment for the figure, which payment and how much, I will leave to your kindness to decide as best as possible.
I arrived here November 28th last year, but as for work I have got no further than the day I came; The Academy has given me Thor for the membership piece.
Winter has been exceptionally hard and continuous; only now the snow is disappearing from the fields; what a difference in all between Italy and Denmark.
Your apostles got the pedestals, they look well and make an excellent appearance. Now everybody likes the figures much better on the pedestals than if they had been placed in the niches and in honesty the church has a much different appearance since the figures came. The Conferrentsraad is now moving Christ 10 inches forward so that the light can also catch the figure, and just as much deeper at the altar as he had placed a too high torch on the altar under the figure so that one who had seen it in your workshop would hardly have recognized the figure. He talks to me about the figures in fronton which he was inclined to let them execute in bronze. But who knows what may and will happen –
The Academy has asked to have the casts of your works in the hall with figures repaired except for Abildgaard’s paint room together with the small anteroom, they are well placed and well lighted. Rooms at the other end of the hall corresponding to these rooms are occupied by the Eginates and the figures from Parthenon, bas-reliefs from Parthenon have been placed in the frieze of the hall and casts of your round bas-relief for the Palace above in marble has been placed at its first destination, your Caryatids carry the throne, in the same room the walls are decorated with works by Eckersberg from the Danish history. Lund’s Conversion to Christianity is in the room before you get to the throne apartment.
Today all the city is enjoying the news of Prince Ferdinand’s engagement to Crown princess Carolina.
And now kind Thorvaldsen, All the best! I only now realize that I must give my regards to you from Denmark, – and no longer as I used to enter the small room to give my sincere regards – Remember me to Elisa and her mother –
cordial regards to yourself from yours affectionately

Many many regards also
from friends and acquaintances

H. Freund

[Translated by Karen Husum]

Archival Reference

m14 1829, nr. 62

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. Luigi Sommariva.

  2. Dvs. Giovanni Battista Sommariva.

  3. Dvs. Freunds statue af hyrdinden Chloë udført og afstøbt i gips 1818, men først færdighugget i marmor 1851 efter Freunds død af nevøen Georg Christian Freund. Statuen gik tabt under branden på Christiansborg Slot i København 1884 og lader derfor ikke til at være afsendt til Sommariva. Læs evt. en indgående beskrivelse af statuen i H.R. Baumann (ed.): Hermann Ernst Freunds Levned ved Victor Freund, København 1883 p. 53-56.
    Se også brevet fra Ferdinando Dôrhel til Thorvaldsen af 11.4.1826, der omtaler statuen.

Last updated 08.01.2018