10.5.1805

Sender

Herman Schubart

Sender’s Location

Pisa

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Schubart writes that The Dance of the Muses on Helicon, cf. A705, and the portrait busts of himself and his wife, Jacqueline, A718 and A719, will be shipped off to Thorvaldsen in Rome in a few days. Schubart recommends the diplomat Christian Stub to the sculptor. He has received a letter from the painter Hans Hansen, who has arrived in Vienna. Jacqueline Schubart is ill. He is annoyed that Thorvaldsen cannot come to Montenero.

Document

Pisa den 10 May 1805

Jeg burde maaskee have takket Dem for lang tid siden min bedste Thorwaldsen for det interessante Brev som De skrev mig til den 22 MarzI; men jeg har havt saa uhyre SkriverierII i disse for Handel og Politik saa mærkværdige TiderIII, at jeg neppe har havt et Øyeblik at raade over net op Postdagene; og da jeg har den utilladelige onde Vane, sielden at skrive et Brev førend Dagen selv naar det skal afsendes, saa har jeg ofte maattet savne min kiæreste Beskiæftigelse, den at underholde mig med mine Venner. Imidlertid regner jeg paa deres Eftergivenhed og paa hvis kand jeg meere stoele end paa min gode Thorwaldsens Venskabelige Eftergivenhed.
To Aarsager foranledige mit Brev; den eene at De ventelig i dette Øyeblik er forenet med vor fælles Ven den eyegodeIV StubV, som efter hvad jeg gisner maae alt være ankommet til Rom, eller i det mindste kommer strax efter dette Brevs Imodtagelse. De veed at han tilbringer Sommeren med os paa det yndige MonteneroVI. De kiender hans behagelige og lærerige Omgang. De kand følgelig slutte Dem til hvor glade vi ere ved at besidde ham i vor Venskabs Kreds. Jeg haaber at De i Forening med vor Ven Stub drikker et godt glas Florentiner Chianti Viin, paa min og min KonesVII Helbred, og at De begge vil mindes Deres Pisaner Venner.
Den anden Aarsag som foranlediger mig til at tage Pennen, er for at sige Dem at jeg i Forgaars var i Montenero og med egen Haand og egen Omsorg indpakkede Deres skiønne BasreliefVIII, som blev expederet til Livorno hvorfra det i Sælskab af de to BüsterIX om faae Dage afseyler til CivitavecchiaX. Vi have der en meget brav og virksom Vice Consul heder Teofana ArrataXI som medens WulffenXII bliver i Livorno hos Kone og Barn, besørger vore Sager. Til ham skal den heele Expedition blive anbefalet med Anmodning at sende Den igjennem Tiber Mundingen til Rom – indirizzata al Sigre Professore Alberto Thorwaldsen. De vil vist med Tilfredshed see i Deres Værksted disse Monteneriske Erindringer. Hvad mig angaaer var jeg i Forgaars saa bevæget ved atter at betragte dette Konstens Underværk som Venskabs Haand forfærdigedeXIII, at Taarerne næsten stode mig i Øynene. Min Indbildningskraft tilbagekaldte saa mange glade og jevne Scener, og den megen Fornøyelse vi nøde sammen, i sær paa Vor genuesiske uforglemmelige ValfartXIV.
Jeg behøver ey at anbefale Dem vor Stub. De elsker og skatter ham, og De vil vist hielpe ham med Raad og Daad, paa det at intet af det herlige Rom bliver ham ubekiendt.
Fra HansenXV havde jeg Brev. Han er lykkelig ankomen til Vien, og igiennemhegler ret glubsk de RomanskeXVI nuværende Konstnere. Blot Thorwaldsen synes at behage ham. Om CamuciniXVII taler han som en Mand der forstaaer lidet, og han tør foretrække ham den stive FügerXVIII i Vien, MatthæisXIX første Læremester, som i Sandhed ey kand lignes med den talentfulde og genialisike Camucini. Overhovedet iiler Hansen med at bedømme Konst og Konstnere, da han burde være beskeden, for at ikke blive selv bedømt med Strenghed; men store Talenter ere stedse eftergivene; da tvertimod Fuskere bedømme med lige saa megen Haardhed som Uvidenhed.
Min Søster Grevinde SchimelmannXX vil blive glad ved at høre at De snart vil sætte hendes Døbe VaseXXI i Arbeid. UdkastetXXII var ret prægtigt, og gefalt mig overmaade.
Min stakkels JaquelineXXIII har været saa meget sygXXIV; men nu er hun gudskee tak meget bedre, hvortil Foraarsveyret ikke lidet bidrager; tillige bruger hun med megen Nytte EselindeXXV Mælk, og den 15e May begynder hun de Pisaniske Bade hvis Virkning vil særdeles indflyde paa hendes fuldkomne Helbredelse. Derpaa begive vi os i vor elskede Bierg EgnXXVI. Gid vi atter kunde leve der glade Dage med vor Thorwaldsen; men Deres Brev beviser mig at De har Arbeide fuldt op. Jeg haaber at beundre næste Efteraar Deres Mesterstykker! Jaqueline hilser af gandske Hierte, og jeg omfavner Dem.

P.S. Den gode
MarcuriXXVII holder os stedse Sælskab.
B[aron] de Schubart

Archival Reference

m1 1805, nr. 5

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 24.

Subjects

Persons

Works

A705 Musernes dans på Helikon, 1806, inv.nr. A705
A718 Herman Schubart, 1804, inv.nr. A718
A719 Jacqueline Schubart, 1804, inv.nr. A719
A555 Døbefont, Kristi dåb, 1805-1807, inv.nr. A555,1
A555 Døbefont, Maria med Jesus og Johannes, 1805-1807, inv.nr. A555,2
A555 Døbefont, Tre svævende engle, 1805-1807, inv.nr. A555,3
A555 Døbefont, Kristus velsigner børnene, 1805-1807, inv.nr. A555,4

Commentaries

 1. Dette brev fra Thorvaldsen kendes ikke, men det var svar på Schubarts foregående brev af 4.3.1805.
  Se evt. oversigten over Forsvundne breve.

 2. Schubart var den danske stats repræsentant for de nationale handelsinteresser i Middelhavsområdet og førte en omfattende korrespondance desangående.
  Han nævner også sit arbejdspres i det foregående brev af 4.3.1805.

 3. Schubart hentyder til de omvæltninger, der fandt sted under Napoleonstiden i Italien. Landet blev 1805 udråbt til kongedømme med Napoleon som monark. Hans kroning fandt sted i Milano 26.5.1805.
  Mærkværdig betyder her: som er værd at bemærke, vigtig, se betydning 1 af mærkværdig i Ordbog over det danske Sprog, der svarer til betydning 2 af adjektivet mærkelig.

 4. Dvs. overordentlig gode, se præfixet eje- i Ordbog over det danske Sprog.

 5. Dvs. den danske diplomat Christian Stub.

 6. Familien Schubarts sommerbolig Montenero, som lå i det bakkede område af samme navn ca. 8 km syd for Livorno.

 7. Dvs. Jacqueline Schubart.
  Når Schubart beder Thorvaldsen drikke på sin kones helbred, er det mere end en høflighedsfrase. Hun blev syg i efteråret 1804, da familien Schubart var tvunget til at forblive i deres sommerbolig på det vinterkolde Montenero pga. gul feber i området, se brev af 26.11.1804, 28.12.1804 og 4.3.1805 fra Schubart.

 8. Dvs. Thorvaldsens relief Musernes dans på Helikon, jf. A705. Billedhuggeren havde modelleret relieffet på Montenero i september 1804 og efterladt det dér ved sin tilbagerejse til Rom.
  Originalmodellen til relieffet er gået tabt, men et marmoreksemplar findes, A705. Thorvaldsen genoptog motivet 1816, A341.
  Schubart havde allerede i brev af 2.11.1804 sagt, at han ville sende relieffet til Rom, men af brev af 26.11.1804 fremgår, at det ikke var muligt, da al skibstrafik var indstillet pga. den gule feber omkring Livorno.
  I brev af 28.12.1804 lover Schubart at sende relieffet så snart som muligt.

 9. Thorvaldsen havde under sit ophold på Montenero fra juli 1804 modelleret to kolossalbuster af Jacqueline og Herman Schubart.
  Som det fremgår af brev af 2.11.1804, var busterne allerede dengang nedpakkede og ventede på at blive sendt til Rom med henblik på udførelse i marmor i Thorvaldsens værksted.
  Såvel originalmodeller som de senere marmoreksemplarer af de to buster er på Thorvaldsens Museum A718, A719, A219 og A220.

 10. Kirkestatens og Roms vigtigste flåde- og havneby.

 11. Italieneren Teofano Arata var dansk vicekonsul i Civitavecchia.

 12. Der er sandsynligvis tale om Johann Heinrich Wulffen d.y., som var blevet udnævnt til dansk konsul i Civitavecchia (bestalling 1803), men som var forblevet i Livorno, som det fremgår af det følgende.

 13. Thorvaldsen fremstillede Musernes dans på Helikon, jf. A705, i anledning af baronesse Schubarts fødselsdag i september 1804.

 14. Thorvaldsen og Schubarts rejse til Carrara og Genova i august 1804.

 15. Dvs. den danske maler Hans Hansen, der forlod Rom marts 1805 og rejste hjem via Wien, som det fremgår. Han ankom til København i efteråret 1805.

 16. Dette kunne muligvis inkludere mere end blot de romerske kunstnere. Hansen kunne have udtrykt skepsis over for romanske kunstnere, forstået som sydeuropæiske generelt – italienske, franske, spanske etc.

 17. Dvs. den italienske maler Vincenzo Camuccini.

 18. Dvs. den tyske historiemaler Heinrich Friedrich Füger (1751-1818), der var direktør for kunstakademiet i Wien.
  Ligesom Thorvaldsen portrætterede Füger i øvrigt den russiske fyrstinde Jevdokija Ivanovna Golitsyna (1799, Alte National Galerie, Berlin).

 19. Dvs. den tyske maler Friedrich Matthäi.

 20. Dvs. den danske kulturpersonlighed og mæcen Charlotte Schimmelmann.

 21. Dvs. Thorvaldsens døbefont til Brahetrolleborg kirke, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, som Schimmelmann i brev af 2.11.1804 fra Schubart til Thorvaldsen havde bestilt til sin søster Sybille Reventlow.
  Se mere om bestillingen i Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

 22. Thorvaldsen havde i sit brev af 7.12.1804 til Schubart vedlagt en nu ukendt skitse til døbefonten.

 23. Schubarts kone, Jacqueline Schubart.

 24. Jacqueline Schubart blev syg i efteråret 1804, da familien Schubart var tvunget til at forblive på det kolde Montenero pga. gul feber i området, se brev af 26.11.1804 og 28.12.1804 fra Schubart.

 25. Dvs. æselinde. Det må vel antages, at baronesse Schubart badede i æselmælk for helbredets skyld. Hun var ramt af “et græsseligt Udslag som dækker hendes heele Krop”, se brev af 4.3.1805 fra Schubart.

 26. Dvs. familien Schubarts hus Montenero i bakkeområdet af samme navn ca. 8 km syd for Livorno.

 27. Dvs. den italienske komponist Adamo Marcuori.

Last updated 19.08.2014