13.11.1804

Sender

C.F.F. Stanley

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rester af rødt segl.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B: Thorvaldsen / a / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet, men det er dog pga. lakseglet revet i stykker lige dér, hvor datoen står. Den afrevne papirstump sidder imidlertid ved seglet, og stykker man den sammen den resterende del, ses tydeligt datoen 13.11.1804.
Desuden nævner Stanley en “smitsom Sygdom”, dvs. den såkaldte gule feber, der var brudt ud i Livorno-området i slutningen af oktober 1804, se Thorvaldsens brevudkast af 27.10.1804 til Schubart. Det fremgår endvidere, at Stanley i sit efterfølgende brev af 20.11.1804 havde fået svar fra Thorvaldsen på de spørgsmål angående den gule feber, som han stiller i nærværende brev.

Abstract

Stanley is ready to go to Rome but is stopped by the news of an epidmic in the area around Leghorn. He asks Thorvaldsen to tell him if the epidemic has reached Rome so that he may assess the risk.

Document

Napel d: 12 13 Novem[ber] 1804

Gode Ven!

Det er meget Bedrøveligt, i det Øjeblik jeg staaer Fertig at forlade mit Lange Ophold herI, nemlig i Morgen eller overmorgen, faar jeg den høg uangenæmeII Underretning, at en smitsom SygdomIII hersker, om ej alt i Rom, Det Gud Forbyde, saa dog alt udbredet sin Fortærende Gift fra Livorno hvor man først skal have sporet samme. og ind i det Pavelige GebetIV, man siger alt her til Civita VecchiaV, Jeg haaber Tingen ej er saa slem, som man her gjør den til, imidlertid kan ingen fortænkke mig at jeg opsætter min Rejse til ElgandeVI og hvidtberømte StadVII, forinden jeg faaer nøgere Underretning om hvordanne Tingene de ere, – Thi det være sig i denne Gamle og hvidtberømte Stad, eller her i Napel, saa er det alle tider i mine Tanker en smule Uangenemt, saa Hulter de Bulder, at maatte lade sine Beene [?] bringe til Roe, saa nødig man end vilde, og det er Ilde, ej at kunde lade blive det, man gjerne hvilde, – Hvad var det man nu hvilde have haft den Ære at sige, jo see nu har jeg det, Lad mig hvide om dennemVIII endnu kan sende Breve fra Rom, om man der Styrter som QuegIX af denne Maladie, Oder ob man Getrost Sein SnapsackX andsnyren kan og vandre Dit auf ein Grade WohlXI, dette sidste skal være Tysk vel at forstaa, – See nu min Herre saa hvidt var jeg kommen i dette midt Brev, og her slap min første Konsept, thi du maa vide min Gode ProfessorXII at jeg haver forferdiget tvende saadanne i gaaer aftes, og da jeg ej ved noget andet at Skrive om, saa skal du paa min ære ogsaa tereXIII dem begge om Du vil eller ej, altsaa nu til No. 2. –
En Ulykke følger gierne i Helene paa den Anden, nu er jeg bleven min svere Sygdom quit og staar paa springet at afrejse, førend da Gud forlade mig min slemme Syndt ikke Satan[,] den Smitsomme Sygdom [dukker opXIV] i det Romerske Gebit, og jeg betakker mig for at lade mig slaae ihjel af denne Lumpne Feber, Nej da maa dog billig, min, jeg troer mig forlatte GiktXV haver Æren, da han immer haver vist sig som en KumpabelXVI Person, da var det ubilligt at lade ham udskikke af saadan nedrig Rival, der ej engang forstaar at holde sig længere end nogle Dage, det er alt for udsel en Grin til at jeg vil have med ham at bestille, og Gud skaane Dere alle i Rom for Ham, og Lad ham snart udrase, at jeg kan omfavne Dig, og alle andre Gode Venner.
Men et Spøg et andet Alvor det er en yderlig Bedrøvelig Tidende den om denne Sygdoms Udbredelse, for Gud i Himlens Skyld om du kan Skrive fra RomXVII hid om ej alt Komunikation er Stoppet[.] Lad mig da hvide hvordanne det haver sig med dette, men den Rehne sandhed Gode Ven, skiul intet ondt eller Godt, mine ivrigste Ønsker er for Eders Vel, at denne Sygdom ej maa treffe Rom, Stakkels den fortreffelige Baron SchubartXVIII som haver mottet Leve midt i det heele, og nu ej kan komme over Grenserne. isandhed jeg svever ej i liden angest for ham[,] nu Herrenes Herre holde sin alt beskøtende [HaandXIX] over Eder og os alle Lev vel og med neste Post send underretning til din Længsels fulde Ven. Her lader man Soldaterne Marchere for at dekke GrenserneXX

C F Stanley

Oversættelse af dokument

Naples, Novem[ber] 12 13th 1804

Good friend!

It is rather sad, the moment I am ready to leave my long stay here, that is tomorrow or the day after tomorrow, I receive some very unpleasant information that a contagious disease prevails, if not in Rome, God forbid, then it has spread its consuming poison from Leghorn, where it was first noticed and into the Papal territory, they say all here to Civita Vecchia. I hope the matter is not as serious as it is made here, in the meantime nobody can blame me for postponing my journey to the elegant and widely celebrated city, until I get more precise information about how matters are, – Whether it is in this old and widely celebrated city or here in Naples, then it is always to my mind somewhat unpleasant, so messy, to have to put one’s bones [?] to bed, how reluctantly you did so, and it is bad not to let that happen, which you wanted, – What was it I would like to have the honour to say, well now I know, let me know whether you can still send letters from Rome, whether you fall down like cattle from this disease or whether you can confidently pack up your knapsack and go there auf ein Grade Wohl, the last words are German, – Now look, dear Sir, I had got so far in my letter and here my first draft gave out, for you must know, my dear professor that I made two of these last night and as I do not know what else to write about, then on my honour you must eat both of them whether you like it or not, then now to number 2. –
One misfortune usually follows close upon the next one’s heels, now I have got rid of my hard disease and am now ready to leave when God forgive me my bad sin not Satan[,] this contagious disease [appears] in the Roman territory, and I decline to let me be killed by this mean fever. No, then let the reasonable, I think, my arthritis get the honour, as it has always shown itself to be a capable person, it would then be unfair to let him be sent out by such a mean rival, who does not even understand to keep for longer than a couple of days, it is too base a laugh for me to have anything to do with it, and God spare you all in Rome from him, let him soon spend his fury, so that I can embrace you and all other good friends.
But joking apart, it is very sad news about the spreading of this disease, for God’s sake, if you can write from Rome to this place if not all communication has ceased[.] then let me know about this, but the real truth, good friend, do not hide anything bad or good. My most sincere wishes are for your welfare, that this disease may not hit Rome. Poor, excellent Baron Schubart who has had to live in the midst of it all, and now cannot pass the borders. Actually, I am in a state of fear for him, now let the Lord hold his protective [hand] over you and all of us. All the best and by next post send some information to your anxious friend. Here they let the soldiers march to cover the borders

C F Stanley

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference

m1 1804, nr. 26

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Stanley kom til Napoli i slutningen af november 1802, jf. hans brev af 15.3.1803. Pga. en ondartet gigtsygdom kunne han ikke rejse videre. Først efter et ophold ved kurbadene i Casamicciola Terme på øen Ischia ud for Napoli i sommeren 1804 blev han så rask, at han fortsatte til Rom, som han nåede frem til antagelig 9.1.1805.

 2. Dvs. højst uangeneme, af tysk unangenehm, ubehagelig, se Ordbog over det danske Sprog.

 3. Der herskede en pestepidemi i området omkring Livorno, se bl.a. Thorvaldsens brevudkast af 27.10.1804 til Schubart og dennes brev af 2.11.1804. Skønt visse byer blev afspærrede, var sygdommen dog ikke så alvorlig ifølge Schubart.

 4. Stanley refererer til grænsen mellem storhertugdømmet Toscana, som Livorno hørte under, og det pavelige gebet, dvs. Kirkestaten – selvom begge områder siden 1798 var underlagt Frankrig.

 5. Kirkestatens vigtigste havne- og flådeby, ca. 80 km nordvest for Rom ved Det Tyrrhenske Havs kyst.

 6. Dvs. elegante.

 7. Dvs. Rom.
  Stanley udsatte sin rejse indtil januar 1805, som nævnt ankom han først til Rom antagelig 9.1.1805.

 8. Dvs. det personlige pronomen Dennem eller De, se Ordbog over det danske Sprog.
  Stanleys brug af den høflige og kancelliagtige tiltaleform er tydeligt ironisk.

 9. Dvs. kvæg

 10. Dvs. det tyske snappsack eller knappsack, se Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm.
  På dansk findes knapsæk, se Ordbog over det danske Sprog.
  Det betyder vadsæk, rejsesæk, mantelsæk.

 11. Dvs. aufs Geratewohl, på lykke og fromme.

 12. Stanley driller venligt Thorvaldsen for hans nylige udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i Firenze, 23.9.1804, se hans tidligere lykønskningsbrev af 22.10.1804.

 13. Dvs. tære, fortære, fordøje, indtage, se betydning 1.2 af verbet tære i Ordbog over det danske Sprog.

 14. Ordene dukker op ses ikke i brevet, men der synes at mangle et verbum her, så derfor foreslås dette.

 15. Dvs. gigt, i.e. Stanleys gigitsygdom.

 16. Dvs. kapabel.
  Stanley må galgenhumoristisk mene, at hans gigtsygdom har vist sig som en så kapabel person, at han hellere lader sig slå ihjel af den end af en eller anden tilfældig smitsom sygdom.
  Han fik mere ret, end han havde fortjent, eftersom han 18.11.1805 døde af et pludseligt udbrud af gigten.

 17. Som det fremgår af Stanleys næste brev af 20.11.1804 fik han faktisk et svar fra Thorvaldsen, som beroligede ham mht. den mulige smittefare i Rom.

 18. Den danske diplomat Herman Schubart, som på denne tid befandt sig på Montenero i Toscana og ikke kunne rejse derfra pga. de indskrænkninger i rejseaktiviteten, som pestudbruddet havde foranlediget, se hans brev af 26.11.1804 til Thorvaldsen.

 19. Ordet mangler i brevteksten – Stanley glemte det øjensynlig.

 20. For at minimere risikoen for, at pestepidemien bredte sig, blev grænserne til kongeriget Napoli åbenbart afspærret.

Last updated 02.03.2018