6.9.1798

Sender

Repubblica Romana

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen, der følger den franske revolutionskalender, fremgår af opholdstilladelsen. Den 18. fruttifero (fruttidoro af fr. fructidor) svarer til den 6. eller 7. september. Anno 6 svarer til 1798, da den franske kalenders startdato var 22.9.1792, dagen for indførelsen af den franske republik.

Abstract

Thorvaldsen’s residence permit, issued by the Roman republic.

Document

LIBERTÀ
 
Num. 43.
 
REPUBBLICAI ROMANA
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, E POLIZIA.
EGUAGLIANZA

Roma 18 FruttiferoII Anno 6.III dell’Era Repub.
Si permette al
Cittadino Bertel Thorvaldsen Danese nativo di Coppenhagen di professione Scultore contradistinto di capelli, e ciglia biondi fronte alto naso régolare età anni 26IV. – statura altoV corporatura scarsinaVI e venuto in Rom nell’anno 1797. (v.s.) alloggiato al vicoloVII verso il Teatro Aliberti sottocritto come segue Bertel ThorvaldsenVIII cognito al Cittadino GiuntotardiIX Tribuno dimorare nel Territorio della Repub. per patriottismo, e stabilimento di commercioX.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia
[xxxxxXI]

Registro Pago 3.

[på bagsiden er skrevet:]
Giustificato # 3 lista 6.18 MessiferoXII
Greco

General Comment

Opholdstilladelsen er et fortrykt dokument. De fortrykte dele er gengivet med gråt.

Det må antages, at denne opholdstilladelse afløste den midlertidige af 16.8.1798, som var gyldig omtrent frem til dette dokuments udstedelsesdato.
Med slagordene Frihed og Lighed, den nyindførte dateringsmåde fra den franske revolutionskalender og tiltaleformen cittadino bærer dokumentet tydeligt præg af den romerske republiks indførelse 15.2.1798 efter fransk model.

Beskrivelsen af Thorvaldsens ydre giver en slags portræt af den unge kunstner, og dette dokument er derfor knyttet til emneordet med portrætter, der forestiller Thorvaldsen.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Abr. nr. 2161, 4º

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Den romerske republik blev udråbt fra Kapitol 15.2.1798 af den franske general Berthier, kort efter franskmændenes indtog i Rom, se Thorvaldsen-kronologien.
  Republikken var dog kortlivet, i juni 1800 blev Kirkestaten genetableret.

 2. Dvs. den 18. dag i revolutionsmåneden fructidor, der var den 12. måned fra 18.-19. august til 22., 23. eller 24. september.
  Datoen er med andre ord 6. eller 7. september.
  Stavemåden Fruttifero må være en italiensk variant af det mere gængse fruttidoro.

 3. Dvs. det sjette år siden den franske revolutionskalenders begyndelsestidspunkt, 22.9.1792, dagen da den franske republik blev indført.
  Året er med andre ord 1798.

 4. Thorvaldsen opgiver her sin alder til 26, hvorved han da skulle være født i 1771 og ikke 1770, som regnes for hans fødeår.
  Billedhuggerens oplysning skal dog tages med et gran salt, idet han flere gange hævdede, at han ikke kunne huske sit fødeår eller den præcise dato.
  Om dette se Thorvaldsens biografi.

 5. Om billedhuggerens højde, se Hvor høj var Thorvaldsen?

 6. Hvad der menes med ordet scarsina er ikke klart, navnlig da tydningen af ordet ikke er helt sikker. De tre første bogstaver kan dog kun læses sca… Ordet er beslægtet med scarso, dvs. knap eller mangelfuld, og har diminutiv karakter. I denne sammenhæng har det vel skulle angive en modificering og ikke en forstærkning af scarso, dvs. at Thorvaldsens af corporatura/legemsdrøjde har været “spinkel”.

 7. Thorvaldsen må her have opgivet adressen på sit værksted, som lå i Vicolo Aliberti, da han i perioden mellem januar og marts 1798 flyttede fra sin daværende bopæl på hjørnet af Via Babuino og Vicolo Aliberti til Via Felice (nu Via Sistina) 28, se referenceartikel om Thorvaldsens bopæle.

 8. Thorvaldsen har selv signeret her.

 9. Der er antagelig tale om den italienske maler Filippo Giuntotardi.
  Det efterfølgende ord tribuno, der også er tilføjet i blæk, må hentyde til et embede, som Giuntotardi beklædte.

 10. Med denne tilføjelse i blæk specifikt møntet på Thorvaldsen må menes, at han for sit fædrelands skyld har nedsat sig som erhvervsdrivende i Rom, eller blot at han er i Rom “for fædrelandet” og samtidig bedriver et erhverv.

 11. Signaturen er ulæselig.

 12. Dvs. antagelig den 18. dag i revolutionsmåneden messidor, der var den 10. måned fra 19.-20. juni til 19. eller 20. juli.
  Datoen er med andre ord 7. eller 8. juli.
  Stavemåden Messifero må være en italiensk variant af det gængse messidoro.

  Hvad hensigten med notatet på bagsiden har været, er ikke umiddelbart klart. Muligvis betegner den nye dato en fornyelse af opholdstilladelsen i juli 1799, hvor den romerske republik stadig fungerede. I så fald gjaldt den første tilladelse i ti revolutionsmåneder fra 18. fructidor til 18. messidor.

Last updated 11.09.2018