3.4.1841

Sender

Frederik 6.-kommissionen, Johannes Ingwersen, J.P. With, Hans Wulff

Sender’s Location

Viufgård ved Vejle.

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 25.3.1841.

Abstract

The commission for a monument to Frederik 6. announces the amount of money collected so far for the monument to Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle. They invite further contributions so that the project can be realized.

Document

I Henhold til den fra Undertegnede i Nørre-Jyllands Stiftstidender meddeelte Underretning om indkomne eller anmeldte Bidrag til et Monuments Oprettelse for den afdøde KongeI, hvis Beløb til den Tid var 1413 [X]II 79 βIII tillader man sig endvidere at anmelde følgende:

Fra 6 Sogne i Brusch p. p. Herreder ved Hr. Overauditeur Øxenbøll i Veile Sparekasse
–3die jydske Infanterie-Regiment i Aalborg indsat i Sparekassen
– En Hædersmand i Aalborg til Dato i Do.
– Hjerm-Ginding Herreder ved Hr. Overauditeur Petersen anmeldt
– Holstebroe til Dato ikkun
– Aalborg Amt tilsendt Major Ingwersen i Veile Sparekasse
– Lysgaard p. p. Herreder ved Hr. Justitsraad Holm anmeldt
– Hads-Ring Herreder ved Hr. Justitsraad Lanng anmeldt
– Bjerre Hatting Herreder ved hr. Justitsraad With i Veile Sparekasse
– Østersnede Sogn, Rørvang Herred Do. i Do.
– Bølling og Nørre-Herreder ved Hr. Cancelliraad Herz i Do.
– Wilhelmsborg Birk i Do.
– Gjørding Malt Herreder ved Hr. Cancelliraad Münster anmeldt
– Skads Herred ved Hr. Cancelliraad Bruun i Do.
– Øster –og Vester-Herreder Hr. Kammerjunker v. Wedel-Seinen i Do.
– Ringkjøbing Kjøbstad ved Hr. Cancellisecretair Finsen i Do.
Summa:

24 – 45
50 –
5 –
40 – 93
1 –
36 – 72
33 – 76
144 – 34
71 – 58
17 – 82
23 – 75
2 – 26
70 – 53 2/5
46 – 50 3/5
48 – 50
53 –
2084 ”[X]”: 26 β

Da dette Foretagende eengang er paabegyndt, og tegner til at have taalelig Fremgang, saa forekommer det Undertegnede, det maatte være Provindsens Beboere af Vigtighed, at see et saa klækkeligt Bidrag tilveiebragt, at Monumentet, om end simpelt, dog smagfuldt og varigt, kunde vorde opført. Man tillader sig desaarsag fornemmelig at vente Bidrag fra de større Kjøbstæder som fra de Herrer Geistlige og Proprietairer, saasom et lidet Bidrag fra hver, let ville sikkre et heldigt Udfald af dette Provindsens første Forsøg paa at overføre Mindet om Nutidens Taknemmelighed til en fjern Fremtid.

I Foreningen for det ommeldte ØiemeedIV, den 25de Marts 1841.

Ingwersen. With. Wulff.

P.S. Man gjentager det ved forrige AnmeldelseV yttrede Ønske til de øvrige Herrer Udgivere af Stiftstidenderne.

General Comment

Dette er en trykt tekst, omhandlende landsindsamlingen til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 3.4.1841. Det fremgår af indsamlingslisten, hvor meget de forskellige sogne og amter hver især har doneret. Det fremgår også tydeligt, at de jyske sogne og amter er overrepræsenteret i indsamlingsstatistikken. Det giver mening eftersom sammensætningen af Frederik 6.-kommissionen overvejende bestod af jyske storbønder. Se referenceartiklen for mere herom.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Aarhus Stiftstidende 3.4.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Den danske kong Frederik 6., der døde den 3.12.1839.

  2. Dvs. tegn for rigsdaler.

  3. Tegn for skilling.

  4. Dvs. Frederik 6.-kommissionen.

  5. Dvs. en tidligere opfordring fra Frederik 6.-kommissionen, se 4.12.1840.

Last updated 19.11.2018