4.12.1840

Sender

Frederik 6.-kommissionen, Johannes Ingwersen, J.P. With, Hans Wulff

Sender’s Location

Viborg.

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 27.11.1840.

Abstract

The members of the commission for a monument to Frederik 6. call on those locally responsible for the national subscription to report the amount of money collected. Then a committee can be elected, and Thorvaldsen can begin his work.

Document

Bekjendtgørelser.

Da Undertegnede gjerne, og jo før jo hellere, ønske sig underrettede om Størrelsen af de Bidrag, der maatte indkomme til en Mindestøttes Opførelse for den forevigede KongeI, saa anmodes de ærede Herrer i Kjøbstæder som Landdistricter, der godhedsfuld have overtaget sig Uleiligheden med Subscriptionslisternes Distribution og Bidrags Modtagelse, snarest muligt at tilmelde Undertegnede enten til WiufgaardII pr. Veile, eller til Viborg til Stænderdeputerede With eller Wulff, hvis bemeldte Underretning dertil kan indløbe i den første Halvdeel af December Maaned, hvad Udfald Sagen har faaet, paa det at en Generalforsamling kan blive berammet og afholdt, og en Bestyrelses-CommitteeIII valgt, som da til Værkets Fuldførelse træffer de fornødne Forføininger, og bemærkes herved, at saadan Bestemmelse snarest muligt maa ansees nødvendig, da Conferentsraad Thorwaldsen under Vinterens Løb gjerne ønskede at fuldføre de af ham overtagne Arbeider.

Viborg, den 27de November 1840.

Ingwersen. Wulff. With.

General Comment

Dette er en trykt tekst, omhandlende Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 4.12.1840. Se referenceartiklen for mere herom.

Selvom Frederik 6.-kommissionen på dette tidspunkt endnu ikke officielt var valgt som bestyrelse, fremgår det, at kontakten til Thorvaldsen ang. et monument for Frederik 6. var etableret. De indledende diskussioner ang. monumentets berettigelse og de første magtkampe mellem kommissionsmedlemmerne lader til at være trådt i baggrunden på dette tidspunkt.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Aarhus Stiftstidende 4.12.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Den danske kong Frederik 6., der døde den 3.12.1839.

  2. Dvs. Viufgaard ved Vejle, der tilhørte Johannes Ingwersen.

  3. Dvs. Frederik 6.-kommissionen.

Last updated 19.11.2018