The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3278 of 10225
Sender Date Recipient
Christian Due [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rester af laksegl.

3.9.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Heer EtatsRaad og Professor / A. Thorwaldsen / Ridder af Dannebroge og JernKrone / Ordenen etc. etc. etc. / i Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Herr EtatsRaad og Professor
Thorwaldsen
Rom

I Følge Anmodning fra Herr Brøndsted har ieg i sin Tid udbetalt Consul Fleischer her, for Deres Regning 24 Neapolitanske Ducater, som Fragt og Omkostninger for 3de for Dem med Capitanen Martin Hansen fra Kiøbenhavn hidbragte og til Rom afsendte Kasser. Ieg har herfor indsendt Brøndsted Fleischers qvitterede Regning, som har svaret mig at dette mit Udlæg ville fra Dem blive mig rembourseret, da ieg intet har fra Dem herom, saa benytter ieg Leiligheden ved vores Landsmand Herr v. Ræder, og beder Dem at ville til ham udbetale Beløbet af ovenmt Regning.
Forvisset om Deres venskabelige Deeltagelse undlader ieg ikke at meddele Dem at ieg nyder hidindtil under dette skiønne Clima en temmelig god Helsen, og med et maanedligt Gehalt fra Prinds Christian for smaae Commissioner samt Tilsyn med her havende Kunstsager og frie Bolig hos LegationsRaad Vogt, kommer ieg saavidt anstændig igiennem hidindtil, men det er alt ikkun temporair, og kan let undergaae Forandring, saa min Fremtid med tiltagende Alder er noget dunkel.
Schubart havde bestemt mig 20 Piastre maanedlig indtil han kom tilbage, men i 2 Aar har ieg ikke faaet en Skilling, men allene Anviisninger og Vexler som ey ere blevne honorerede, og til Italien kommer Baronen neppe meere endskiønt han altid skriver derom. Hvad er der blevet af Friderich Zoega ?
Jeg beder Dem at hilse Herr Freund venskabeligt fra mig, og selv modtage De mine beste Ønsker for Deres Velbefindende

Med Høyagtelse forbindligst

Neapel d. 3 Sept. 1823 Due
Archival Reference
m8 1823, nr. 81
Persons
P.O. Brøndsted · Christian 8. · Johan Fleischer · Hermann Ernst Freund · Herman Schubart · Frederik Siegfried Vogt · Federico Zoëga
Last updated 10.05.2011 Print