The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2898 of 10207
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

7.11.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[...] At ieg ey før har besvaret Deres Brev af 10 August haaber ieg De undskylder – deels har ieg opsat dette, fordi ieg gierne vilde bestemt sige Dem om min Afreise – deels vilde ieg og sige noget bestemt om Thorvaldsens Beslutning ihenseende til Frontonnen over Slotskirken.
Angaaende Christus Figurens Størrelse, da erholdt ieg Deres Mening og bestemmelse i rigtig Tid, hvilket Glæder mig [.] Thorvaldsen har rettet sig efter samme, og udført den i en Størrelse af 15 Rom: Palmer eller 5 ab. 7½ tm. d. m. Candilabrene ere i Arbeide, de udføres i Carara. Med Frontonen giør det mig ondt, at ieg ey kan sige det samme – ieg har, for troelig at opfylde Deres Anmodning idelig forsøgt at faae ham til at componere denne, men ieg har, uagtet han ey er af de ubøyelige ey kundet formaae ham hertil – han siger, han kan umuelig paatage sig dette Arbeide, da han har saameget under Hænder; han mener hvis det fandt Deres Bifald man skulde give Freund en Bestilling paa at udføre dette Arbeide i brændt Leer. –
Hvad Fremgangen med hans Arbeider angaar vil ieg intet anføre, da De i vedlagte Brev til Academiet har en Beskrivelse herover [...]

[...] Prinds Philipsthal vil indtræffe her den 11 December [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,98
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Last updated 15.02.2012 Print