The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10009 of 10219
Sender Date Recipient
Theodor Rumohr [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Laksegl.

20.1.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelb: / Hr. Justitsraad og Ridder Thiele / pp / Charlottenborg.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Efter Hr. Justitsraadens Anmodning i Deres ærede Skrivelse af 15de d: M: har jeg gjemmenstøvet saavel Raadstuens Arkiv som Skifterettens. Samtlige Protocoller og Registre for Aarene 1803 og 4 ere paa det nøjagtigste blevne gjennemgaaede, uden at ringeste Spor fantes [sic] til Navnene Thorvaldsen, Karen eller Anna Cathrine Grønlund. I Raadstue-Arkivet beroe vel Dødelister for de paagjeldende Aar; men de indeholde kun Talstørrelser uden Navne. Da Thorvaldsen jo er confirmeret og sandsynligviis døbt i Holmens Kirke /: hvilket Sidste Literatus Erslev paastaar :/, henvente jeg mig til Klokker Johansen ved bemelte Kirke, for at erfare, om ikke Moderen var begravet i samme Menighed. Klokkeren benægtede imidlertid, at han var døbt der og vi gjennemgik uden Nytte Begravelsesprotocollen for de paagjældende Aar. I samme Øjemed gik jeg til dr. Rothe, da de gamle Thorvaldsens jo have boet i Aabenraa, og Moderen maaskee kunde være begraven derfra som henhørende til Trinitatis Menighed; men heller ikke i denne Kirkes Begravelsesprotocol fantes noget Svar, og jeg erfarede, at De allerede i samme Anledning havde ladet forespørge her. Den sidste Udvei, der saaledes staaer tilbage, er sagtens den, om muligt at opspørge et eller andet gammelt Menneske fra Nyboder, der har kjent Thorvaldsen Moder og maaskee veed Besked om hendes Fornavne, da man blant Nyboders Folk jo gjerne kalte hinanden ved Fornavn; ved Søkort-Arkivet skal der saaledes arbeide en Tegner, en gammel Mand ved Navn Møller, som skal have været Conferensraadens Legekammerat i Nyboder, ligesom der skal existere en Brovægter der var kjødelig Sødskendebarn af den afdøde store Kunstner; dog veed jeg ikke, om han endnu er i Live.

At jeg nøjagtigt opregner mine Bestræbelser, skee kun for at overtyde Hr. Jutstitsraaden om, at min Iver for at opfylde Deres Ønske ikke var lunken. Idet jeg maa beklage, ei at kunne give en bedre Besked, har jeg den Ære at tegne mig

Deres ærbødige
Th K Rumohr

Kjøbenhavn, d. 20de Januar 1847.

Archival Reference
m31, nr. 62
Subjects
Thorvaldsen's Parents
Persons
Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Last updated 19.01.2015 Print