The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1840 of 10239
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Odense

15.2.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Altona

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Det er mig saare kiert og magtpaaliggende at vide hvorhen jeg kan adressere mine Breve til Dem, derfor takker jeg Dem for Underretningen der bringer Dem dette Brev i Hænde i det kiere Altona. Gid De havde meere Tid til behageligen at giøre sig til gode til at udhvile sig sammesteds; men desværre at Deres Forretninger ere saa mange og betager Dem den Recreation Rejsen ellers kunde afgive, og desværre at jeg ogsaa maae være den slemme paatrængende Med-Embedsmand, der skal tale Dem om Vigtigheden af Deres Tilbagekomst til Kiøbenhavn førend d. 31 Marti. Naar ikke 3 Professorer i Kunsterne ere tilstede kan ingen Beslutning, altsaa ej heller noget Professorvalg, foretages. Dette venter altsaa ligeledes paa Deres Tilbagekomst, siig[?] Dem altsaa selv, kiere Hr Etatsraad, hvor uforbigiengelig nødvendig Deres Tilbagekomst er, men der er jo ogsaa 4 til 5 Uger til den Tid, og Resultaterne vil De dog først afgiøre i Kiøbenhavn. Imidlertid er det eneste meget lønnende De med Deres Nærværelse har sparet saa betydelige Summer ved de forskellige Arbejder i Holsten
I Dag har jeg tilskrevet Academiet og tilkiendegivet samme at Directeurvalget maatte udsættes til efter d. 31 Marti, af samme ovenmeldte Aarsag. Den kongl. Res. om Directeur Embedets Besættelse var desuden af 15 April 1815
Jeg tillader mig at sende Dem et Exemplar af Prof. Kruses Opfordring til Sammenskud til at anskaffe Thorvaldsens Frise i Marmor for Slottet. Hvem kan bedre end De virke for denne Sag i Altona? i Forening med Blücher og fleere Hædersmænd. Jeg spaaer mig ingen heldig Fremgang for denne Idee og lover at mange flere Penge end de 15000 Scudi, altsaa flere Midler til Kunstværkers Anskaffelse til Slottet, vil indkomme – men man maa vaage over at Pengene ogsaa kun anvendes dertil. Lad mig snart høre fra Dem Hr Etatsraad at De er vel og tilfreds, saaledes som det ønskes Dem af Deres


Odense d. 15 Febr
1818
velvilligste
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 55
Last updated 11.01.2013 Print