The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1696 of 10219
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Augustenborg

11.6.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Da det dog ej kan nytte mig at have Metal Cifrene sendte over førend Pladen med videre kommer saa ønsker jeg at De vil aflevere samme til Prof. Dajon til videre Besørgelse
Netop fordi Thorvaldsens Ankomst desværre endnu udsættes ville det være ønskeligt om Müllers Attelier kunde giøres i stand og overlades ham til Brug endnu i Sommer. De kan vist paadrive dette i Rentekammeret. Ligeledes har jeg lovet at ville anbefale Dem en fra Cressen[?] indsendt Sag om Gibsdækkers og en Stalds Istandsættelse ved Glücksburg Slot. I Kirken er Revner i Gibsdækkerne og som der troes i en Pille, i den øverste store Sal er et Stykke Gips nedfalden og Støtter sat under en Deel af samme Gibsloft. Stalden er aldeles ubrugelig – De vil vist kunne bevæge Rentekammeret til at tage denne Sag for –
Man har foreslaaet mig at Academiet enten selv burde udgive et Elementarværk som Lahdes eller tage Betaling for sammes Stempling. De ville lade mig underrette om hvad der angaaende bemeldte Værk er passeret i Academiet –
Hofgraveur Jacobsen har søgt Haases Værelser. Enken har søgt om Pension. Samme Ansøgning vedlægges for at Academiet kunde erklære desangaaende, om hendes Trang osv –
Jeg erfarer nok nærmere om forestaaende Concours og om Ansøgningerne til Professoratet.
Jeg nævner mig med udmærket Højagtelse

Deres


Augb d. 11 Jun 1817
Forbundne og velvillige
Christian Frederik


D. 13 vender vi tilbage til Odense

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 54
Last updated 11.01.2013 Print