The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6077 of 10225
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

29.3.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Den høie Slotsbygnings-Commission i Kiøbenhavn.
Ingen udskrift.

Abstract

Draft of the letter dated 29.3.1833.

See Original [Translation]

Af den høje Slotsbygnings-Commission har jeg imodtaget en meget æret Skrivelse af 22de Febr. d.A., hvoraf jeg erfarer, at det til Kunstarbeidernes Afhentning bestemte Krigsskib kan ventes til Livorno i Løbet af Sommeren og sandsynlig i Julii Maaned. Ved min Skrivelse af 24d. Novbr: f.A. har jeg ærbødigst underrettet den høje Commission, om de Arbeider, som jeg saaledes hjemsender, og hvis betimelige Afsendelse fra Rom jeg skal drage Omsorg for. Jeg har derfor kun at erindre, at jeg foruden de i mit sidste Brev nævnede Kunstsager, agter med samme Leilighed at hjemsende enkelte andre Arbeider i Marmor, hvilke jeg ønsker at give den sidste Fuldendelse under mit Ophold i Kjøbenhavn. Det vilde saaledes være mig kjært, hvis disse Arbeider ved Skibets Ankomst til Hjemmet, maatte blive hensatte i det for mig i Kjøbenhavn bestemte Studie. Selv haaber jeg i det tidlige Efteraar at gjensee Danmark da min Afreise fra Rom udenfor al Tvivl vil indtræffe kort Tid efter at det Kongelige Skib er afgaaet fra Livorno.

Rom, den 29de Marts 1833.

allerærbødigst
Albert Thorvaldsen

General Comment

This is a draft of the letter dated 29.3.1833. There are minor differences between the draft and the final version.

Archival Reference
m28, nr. 80
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis NN
Thiele
Det afsendte brev er gengivet hos Thiele III, p. 479-480.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 03.05.2016 Print