The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 617 of 10237
Sender Date Recipient
C.F. Hansen [+]

Sender’s Location

København

15.5.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The building commission will forward an advance payment at 1000 scuid to Thorvaldsen. Hansen suggests using travertine for the statues of Solon and Lycurgus for the courthouse facade. He asks to send a drawing of his ideas and quote a price for approval. Hansen also requests models for the reliefs to the facade.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn den 15de May 1807

Høÿstærede Herr Professor,

Med Dags Posten vil De bekomme et Brev fra Commissionen, vor i Dem bliver tilkiende givet, at efter Deres til mig yttrede Ønske, haver det Kongelige Banko Contoir truffet den Foranstaltning, at hos en Banquie i Rom, bliver Aabnet Dem en Credit af 1000 Schudi, som De Sucsesive kan hæve. Jeg talte nyelig med Grev Schimmelmann, som sagde mig, at Herr Professoren havde yttret det Ønske, at de omskrevne 2de Statuer til Raadhuuset, Solon og Lecourbe, maatte blive af Marmor i Stæden for af Sandsteen, hvilken Konstner vilde eÿ være af samme Meening, naar man ey behøvede at tage den Størere Bekostning i Betragtning, vie maa immer tænke paa gode Herr Professor, at det lille, men lykkelige Danmark, er vores Fædreneland, ieg som Architect er glad ved naar ieg til Prydelse paa denne Bygning, kan opnaa at faa disse Figurer af Sandsteen. i sær naar de kommer fra Deres Haand. Men der er siden min sidste Skrivelse faldet mig den Tanke ind, at i stæden for Modellerne, Ønske ieg at De vilde paatage Dem at forfærdige Figurerne efter den Opgivne Størelse, af den saakaldete Travertin Steen. Det er mig eÿ ubekiendt, den haver mange Poris, og Smaahuller, mens disse vilde let lade sig tilstoppe. i sær naar den bestskikkede blev udsøgt. De som staar paa Colonaden af Petri Kirke, er jo af denne Steen. og saa vidt ieg Errindrer er der nogen i Mellem, der er temmelig Vel Arbeydede Man vilde nok kunde finde en Leÿlighed, at faa dem fra Livorno hertil, de kan jo giøres af flere Stykker, Og maaske naar en af vore Fregatter gik til Middelhavet, kunde man paa denne maade faa dem her til. Der haver De dog alle tidsens bedre Leÿlighed at faa dem Arbeÿdete, end vie her, saaledes at De blodt behøver, at ligge Deres Mester Haand paa dem til sidst, Og de bliver derfor vist eÿ kostbarere, med Transport og alt, end de vilde komme os, naar vie efter Deres Modeller lod dem giøre her. Dersom De finder denne min Tanke rigtig, saa behøver De ey at sende Modeller herover til den. Men i dette tilfælde vilde en liden Tegning være tilstrækkelig for Commissionen for at erholde Kongelig Aprobation derpaa. Og med samme maatte ieg tillige udbede mig den Ongefære Pries, som De troer at de vilde komme til at Koste. Modellet til Basrilieffen i den Store Frontespids som skal forfærdiges af Stuck, længes ieg meget efter, da Portalet vil til Efter Aaret være Opført. De runde Basrilieffer Over Figurerne, Ønskede ieg og at De efter Deres Opgivne Idé vilde giøre i Rom, jeg frygter kuns for at det vilde være forlænge, og i dette tilfælde udbeder ieg mig blot et paar smaa Modeller hertil, heller blot en Tegning som der kunde Arbeyes efter. Nu havde ieg for denne gang eÿ mere paa Hiertet end at forsikkre Dem om at ieg med sand Hoÿagtelse haver den Ære at forblive Herr Professorens

erbødigste Tienere
C F Hansen

General Comment

Dette brev affødte stærk modvilje fra Thorvaldsen og er sandsynligvis årsag til, at facadeudsmykningen til Domhuset på Nytorv i København aldrig blev til noget.
Se mere herom i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

Archival Reference
m2 1807, nr. 7
Thiele
Thiele II, p. 82-84.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Commissions, not Accepted and Unrealized · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Cooperation with Architects · Thorvaldsen's Works, Payment
Persons
Ernst Schimmelmann · Slotsbygningskommissionen
Last updated 20.05.2019 Print