The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6906 of 10207
Sender Date Recipient
Fritz Paulsen [+]

Sender’s Location

Napoli

17.9.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Paulsen asks Thorvaldsen to certify to C.H. Donner that he intends to give his grandson Carl 6000 species, and he encloses a letter for his signature. He is trying to persuade Princess Charlotte Frederikke to return to Rome, but she uses the cholera as an excuse for staying. Paulsen also writes that Charlotte Fischer has followed a special route to Denmark in order to avoid cholera-stricken towns, and that Elisa has chest pains and is being treated with Spanish flies. He is pleased to hear that Thorvaldsen is well, according to Anna Maria Buti. Elisa also mentions the letter from Buti and Charlotte Frederikke’s reluctance to leave, which will delay their reunion.

See Original

Neapel den 17e September 1836

Høystærede gode Ven; efter at have indledt den fornødene Corespondance angaaende Transporten af de 6000 Specier eller 12000 Rbd rede Sølv som De i Gavebrev har tillagt min og Elises’ anden Søn Carl, vil samme nu blive foranstalltet, saasnart De har den Godhed at tilskrive Etatsraad Donner i Altona et Brev omtrendt af Indhold som vedfølgende, hvoraf Etatsraad Donner, som dirigerer Ud[be]tallingerne af Finantzerne i Udlandet, kan erfare at Ønsket og Foranstalltningerne er overensstemmende med Deres Villie. –

Hoslagt vedfølger et Brev som jeg har opsat til Etatsraad Donner, saaledes som jeg troer det omtrendt burde være, og hvis De intet har derved at erindre eller bemærke, og De finder det for got, kunde De underskrive og tilsende ham samme, hvorved denne Sag da paa denne Maade vilde komme i rigtighed. –

Badetiiden er nu forbie for denne Gang og Luften her meget afkiølet; jeg arbeider nu paa at formaae min Højhed til snart at være betænkt paa Afreisen, som Hun imidlertiid ugierne tænker paa, og synes mere tilbøylig for Neapel end for Rom, og under Paaskud at Cholera Sygdommen befinder sig i de Pavelige Stater vil trække Afreisen i længden. –

Saavel Neapel som hele Staten er aldeles ubefængt af Choleraen, og Sundheds Tilstanden her i selve Staden god, dette har jeg directe af Sanitets Collegiet, ligesom at samme tillige ved den herværende Nuntius har forsikkret mig at Rom er aldeles frie for Cholera Tilfælde.

Desuagtet foruroeliger Tanken om Cholera Sygdommen og Fremtidens Uvished, meer eller mindre. –

Fra Frue Fischer etc har vi Efterrettninger, de har taget Veien fra Florenz over Wien – Prag – Dresden – Celle Hamburg som den eeneste Udvei fra Italien hvorved Carantaine kunde undgaaes. – Dog formoder jeg at de gaaer uden om Prag som for Tiiden er Giestet af denne slemme Sygdom. – Min kiære Elise lider vedvarende af Smerter og Svækkelse over Brystet etc, og maae plages meget med Brugen af spanske Fluer som det eeneste Middel Lægerne efter Omstændighederne finde anvendelig og helbredende. – Jeg lider med Hende. – Albert og Carl befinde dem i beste Velgaaende og De vil finde dem voxet og udviklet. –

Elise har modtaget Mad. Buttis Brev af 13de dennes hvori hun meddeeler os om Deres Velbefindende som har glædet os meget at erfare.

Af Aviserne har Elise og jeg med Deltagelse seet at Deres Ridder Statue i god Tilstand er ankommen og Opsat i Münich.

Jeg finder og troer det overflødig at incommodere Dem ved at oversende Dem Indholden af de foregaaende havde Corespondencen saavel med Finanz Collegiet som Büreauet for udenlandske betalinger hvorpaa Resultatet grunder sig at en Skrivelse fra Dem directe til Etatsraad Donner som vedlagde berigtiger og tilendebringer hele denne Penge affaire.

[Herefter følger Elisa Paulsens lille efterskrift:]

Chèr Papà

Sarete sorpreso del mio silenzio ma spero ch’il Colonello vi avrà spiegato la ragione e ne sarete persuaso che non è stata indifferenza come la Sigra. A. Maria onde nella ultima sua lettera che hó avuto il piacere di ricevere vi prego caro Papà assicurarla del contrario e la prossima posta scriverò direttamente a lei per ringraziarla dell’interesse ch’ha per tutta la mia famiglia. La Principessa repete tutti i giorni che nessuno potrà persuaderla di partire sitanto ch’il Cholera resta nello stato Papale questo veramente mi dispiacere il solo dubbio di non avere il piacere di rivedervi cosi presto e di portarvi le creature ch’è incredibile come hanno sviluppato in questi due ultimi mesi specialmente Alberto abbasta non voglio lasciare la speranza e lusi[n]garmi che tutto potrà cambiarsi. Tanti saluti a tutta la famiglia Buti e a tutti della casa conservatevi in buona salute divertitevi e ricordatevi di tutti noi che sinceramente saremo i vostri affmi figli

F. Paulsen! Elise Alberto e Carlo.

Archival Reference
m21 1836, nr. 51
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Children · Thorvaldsen's Grandchildren
Persons
Anna Maria Buti · Charlotte Frederikke · Conrad Hinrich Donner · Charlotte Dorothea Fischer · Alberto Paulsen · Carl Paulsen · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Works
Last updated 19.08.2014 Print