The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7344 of 10225
Sender Date Recipient
F.C. Krohn [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Laksegl og poststempler: Rester af segl. Firkantet stempel med teksten: T. T. HAMBURG 29. Nov. 37. Firkantet stempel, hvor teksten begynder med S. Rundt stempel. De to sidstnævnte er meget utydelige.

9.11.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til det Kongelige /Academie for de skjønne Kunster / Copenhagen / Danimarca / from [?] [med anden hånd:] Grenze

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Til det Kongelige Academie for de skjønne Kunster!

Jeg aflægger herved det Kongelige Academie min allerunderdanigste Tak for dets godhedsfulde Tillæg af et Aars Stipendium som det ærede Academie efter dets Skrivelse af 8de Mai dette Aar har tilstaaet mig, dersom min Ansøgning herom til Hans Majestæt Kongen ei bønhøres. Ifølge Academiets høie Præses Befaling, har jeg tilsendt min Fader en Copie af en Ansøgning, som behørig udstyret nok er afgivet til Academiets agtede Secretair, og saaledes tilstillet det høie Academie mod Slutningen af indeværende Aars fjerde Quartal. I denne haver jeg udviklet hvorledes Cholera aldeles har tilintetgjort den Reiseplan, jeg havde udkastet, og istedetfor i Foraaret at gaae til Neapel, er jeg den eneste Danske, som var saa heldig at undslippe til Florenz, da Cholera udbrød her, imedens alle de, som reiste faae Dage efter nogle miglier fra Rom atter maatte vende her tilbage. Efter tre Maaneders Ophold der er jeg vendt her tilbage, som er den eneste aabne Vey til Neapel, hvorhen jeg mod Nytaar agter at begive mig. Jeg udbeder mig nu allerunderdanigst det Kongelige Academie’s ærede Anbefaling paa denne min Ansøgning til Hans Majestæt Kongen.

Ved Hrr Professor Freund har jeg erfaret det høie Academie har et Hverv at give mig at udføre i Neapel, som jeg vist med muligste Orden, Nøiagtighed og bedste Villie skal sætte en Ære i at udføre til Academiets Tilfredshed.

Etatsraad Thorvaldsen har i denne Tid afgivet et mærkeligt Eksempel paa hans kraftige Aand, thi imedens at alle andre Kunstnere paa Grund af de Rædsler, som omgav dem, havde tabt al Lyst til at arbeide, har han været utrolig flittig. Han har i disse tre Maaneder selv udført en ifjor udarbeidet Skisse af en ung Dandserinde, som vist hører til hans fortrinligste Statüer, og tre Basreliefs, hvor iblandt Kjerlighed og Sundhed, som nok og bør regnes til hans Arbeider af første Rang. Hans Afreise til Danmark til Foraaret synes at være vis, og maaske den ei lidet fremskyndes ved den her almindelige Troe, at Cholera atter begynder her i Foraaret. Idetmindste vil han indpakke mange af hans Sager, og har anmodet mig om at være ham behjælpelig ved Indpakningen af hans Vaser og Mynter, som jeg naturlig gjerne gjør, da jeg har altfor megen Kjerlighed til disse Skatte, til at jeg ikke skulde gjøre alt forat de kunde komme vel conserverede til Danmark[.]

Da det ærede Academie stedse søger at gavne dets Kunstnere ved at forøge dets Gipssamling, saa tager det mig vist ikke ilde op, at jeg er saa frie at gjøre opmærksom paa nogle udmærkede Afstøbninger, som findes i Florenz nemlig: Sliberen i Tribunen, de tre Gratier i Siena, og et bronze Hestehoved i Museum pubblico. Maaske vare og nogle Basreliefs af de udmærkede Bronzedørre interessante.
 

Rom den 9de November 1837 allerunderdanigst
Frits Krohn
Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Indkomne breve 1837. V. 53
Subjects
Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen
Last updated 23.08.2016 Print