The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4821 of 10229
Sender Date Recipient
Adresseavisen
Cathrine Elisabeth Kurtzhals
NN [+]

Sender’s Location

København

9.6.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

Niels Schønberg Kurtzhals’s obituary.

Min inderligen elskede Mand, mine Børns kierlige Fader, Capitain i Brandcorpset og Muurmester, Niels Schjønberg Kurtzhals, omskiftede ved en rolig Død Tiden med Evigheden, Torsdagen d. 4 Juni, om Morgenen Kl. 4, i en Alder af næsten 57 Aar, efter nogle Aars Svagelighed. I 32 Aar vandrede jeg ved hans Side og fandt i ham en trofast, retskaffen, utrætteligen virksom og god Mand. Dette bekjendtgjøres herved sørgeligst, paa Døttres, Svigersønners og egne Vegne, for Slægt og Venner, om hvis Deeltagelse i vor dybe Sorg vi uden Bevidnelse ere overbeviste.
Kiøbenhavn, d. 6 Juni, 1829.

C. E. Kurtzhals,
fød Waarem.

[…]


Ved Capitain N. S. Kurtzhals’s Grav.
––––––––––––
Her hviler trygt i Gravens Fred
En jevn og ædel Mand og Fader,
Hvis hele Liv var Virksomhed
For dem, som her han efterlader,
Og Sandheds Ord paa Gravens Rand
Er: “at han var en Hædersmand!”

General Comment

Denne dødsannonce og gravtale for Thorvaldsens ven, Niels Schønberg Kurtzhals blev bragt i Adresseavisen, 71. Aarg., Nr. 132, 9.6.1829.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Niels Schønberg Kurtzhals
Last updated 21.02.2020 Print