The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6963 of 10207
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

København

Antagelig omkring 28.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I medfølgende Indbydelse have vi opfordret Thorvaldsens Landsmænd til en Forening for at tilveiebringe et Museum for hans Arbeider. –

Da det Ved dette [xxx xxx] Foretagende kommer det især an paa at Erkiendelsen af Thorvaldsens Værd og af hans store Fortienester for Folket af Fædrelandet sandeligen bliver ret levende for hele Folket og fremkalder den almindelige Overbeviisning at et offetligt Vidnesbyrd om en saadan Erkiendelse er en Nationalsag, saa have vi anseet det for rigtigst, at anmode bliver saa klar og levende i Folket, at en almindelig Enthusiasme kan fremkaldes for at lægge Stemningen for den store Landsmand for Dagen ved et offentligt Vidnesbyrd. Dertil og – udfordres at det er derfor- Men for at fremvirke dette er det nødvendigt, at Mænd i Landets forskjellige Kiøbstæder om at ville velvilligen Egne med Velvillie og Kraft forene sig med os, for at fremme denne Sag; og det er i saa Henseende at vi herved henvende os til nedenanførte Herrer en Sag man maa ønske betragtet som et National=Anliggende. og det er i [xxx] den Henseende at vi herved henvender os til nedenanførte Herrer. Med Hensyn hertil er det, at vi nu henvender os til (Rum til 20 Bogstaver et aabent Rum) NB)
Da dernæst Ved Foretagender af denne Natur det første Tidspunkt pleier at være det heldigste; saa vi haabe vi derfor, at Planens Udbredelse og Subskribenternes Paategning vil ske fremmes saa hurtigt som muligt. Da formentlig da en af og da Kundskaben om en rask Tilvæxt i Begyndelsen, pleier sædvanligen virker Fordeelagtigst til videre Fremgang, paa Sager, saa vilde det være ønskeligst at enten Planerne selv eller en foreløbig-en- Efterretning om de tegnede Summer snart maatte tilsendes os, hvilket naturligviis ikke –ville- maa hindre Subskriptionens Fortsættelse –

Skiøndt her kun er Tale om Subskription og ikke om Indbetaling af de tegnede Summer, saa kan der dog ikke være noget imod at modtage de Bidrag, som man strax ønsker at erlægge, modtages, hvilket især kunde ventes i Henseende til meget smaae Bid Summer, – og underlined)NB (Rum til 20 Bogstaver) Een af Cfr vilde da velvilligen paatage sig at modtage saadanne Bidrag.
Listerne tilbagesende til Alle Meddelelser med videre til os i denne Anledning saavelsom Planerne, bedes tilsendte naar de ere afbenyttede, bedes tilsendte undertegnede, Collin. –

Khvn d: [Plads til dato] Janv: 1837

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 29
Last updated 10.05.2011 Print