The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9816 of 10237
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København?

31.12.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Fuldmægtig Brock vil maaskee sørge for at der tages Copier af de Documenter, som skulle tilbagesendes Departementet.

Jeg henstiller til Cft: Collin, hvorvidt det med Hensyn til de Skridt, der maatte giøres for at vise Grev Lützow Erkiendtlighed, behøves et Møde, eller dette maaskee bedst skeer derved, at han som Formand personligen henvender sig til Hans Majestæt.

d: 31 Decb. 1844. Schouw

[tilføjet i margen:] Besørget –

verte

Jeg antager at Hr. Conferentsraad Collin, vel vil [søge] at udvirke hos Hs Majestæt den fornødne Erkiendelse af Grev Lützow, saa [høist] [xxxxxxx] Virksomhed i Thorvaldsens Boes Anliggende, og ligeledes ogsaa med Hensyn til Bravo og Ricci, forsaavidt [disse] [xxxxx] have giort sig fortiente til en offentlig Opmærksomhed, hvilket jeg antager at de ha[ve]. Derimod troer jeg at Executorerne in pleno, bør anmode Departementet om at frembringe for Grev Lützow deres Tak, tilligemed en Efterretning om de Thorvaldsenske Sagers og hans Formues Lykkelige Ankomst hertil.

d 31deDecemb 1844 A.C. Kierulf


Jeg anseer det for meest passende, ja nødvendigt, at Executorerne udfærdige et Taksigelses Brev directe til Gr Lützow. Da han er østerrigsk Minister kan det meget godt skrives paa Tydsk. Maaskee vilde Hr Professor Clausen være uleiliget med at giøre et Udkast dertil.

2 Januar 1845
Collin

Det vil vel rigtigst at Brevet ikke afgaaer førend H. Ms Naade tillige meddeles, for at [Gen. K.] ikke skal troe, at Erkiendtligheder indskrænkes til Executorernes Taksigelse.

S.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 231, 2
Persons
Johan Bravo · Gustav Edvard Brock · H.N. Clausen · Rudolf Lützow · Filippo Ricci
Last updated 19.05.2011 Print