The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7787 of 10225
Sender Date Recipient
Frederik 6. Ultimo 1838 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum
Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Vi ville herved allernaadigst have Slotsbygnings Kommissionen tilkiendegivet til aller[underdanigst] Efterretning og videre føiende Foranstaltning, samt til Bekiendtgiørelse for den sammentraadte Komitee til Oprettelsen af det Thorvaldsenske Museum, at Vi allernaadigst ski[æ]nke til Indretningen af bemeldte Museum den Deel af Christianborgs Slots Bygninger, der paa den ene Side vender ud til Prinds Jørgens Ridebane, paa den anden til Canalen, og med den ene Ende støder op til Slotskirken, hvilken Bygning hidtil har været afbenyttet deels til Vognremise deels til Theatermalersal, og skal dette Locale hverken nu el[ler] i Fremtiden nogensinde anvendes til anden Brug end den, hvortil samme saaledes af os er skienket. Tegningerne til Bygning[ens] Indretning efter dens ny Bestemmelse blive forinden Udførelsen allerunderdanigst at forelægges Os til Vor allerhøieste Approbation.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 98a
Last updated 17.05.2011 Print