The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7818 of 10225
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

Antagelig København

20.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Danske Kancelli [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Hr. Conferentsraad Collin / Commandeur af Db, Dannebrogsmand

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til

det Kongl Danske Cancellie

Som et Middel til saavel at bringe de Thorvaldsenske Arbeider ud blandt Folket og dermed oplive Kunstsandsen, som ogsaa til at skaffe det vordende Museum en Indtægt, er det bragt i Forslag, og af Kunstneren bifaldt [sic], at lade tage Afstøbninger af hans Arbeider, og sælge disse til Indtægt for Museet.

Men dersom dette Forlangende, som iøvrigt skal udføres med fornøden Omhu under Comiteens Tilsyn, skal lykkes og bringe nogen klækkelig Indtægt, er det nødvendigt, at Comiteen, ell. en kommende Museums-Betjent, er eneberettiget dertil, og vi tillade os derfor at anholde om: at Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, og i Fremtiden Dettes Bestyrelse, maatte meddeles udelukkende Rettighed til at besørge forfærdigede Copier og Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeider, og at lade dem forhandle til Indtægt for Museet efter at de vare forsynede med et eget Stempel el. Mærke.

Af vedlagte Extract af et Brev af 25 Oct sidst. fra CfR Th. til Comiteen vil behg. Sees at defraværende [sic] Bestanddele af Museet vil af ham overdrages til dens Forsorg.

Comit f Oprette af Th.

[XXX] d. 20 Dec 1838

[Med Thieles hånd, overstreget på skrå:]
Skal der ikke vedlægges en Gienpart af den Skrivelse, hvori Thorv. overdrager Comiteen Opbevarelsen af Museets Eiendele? Eller vilde det være bedre om Thorv. vedlagde en Erklæring, som kunde give Comiteen Raadighed over disse Sager?

[Med anden hånd, også overstreget på skrå:]

Jeg finder intet at erindre ved Concepten; ikkun mener jeg – med Hensyn til Prof Thieles Bemærkning – at det bør tilføies, at de hidbragte Bestanddele af Museet ere af Th. bleven overdragne til Comitéens Forsorg. [Signatur]

[På første side i venstre margen med blyant:]
til Professorer Thiele og Clausens Giennemsyn

[På tredje side i venstre margen:]
NB underskrives af alle tilstedeværende Comiteemedlemmer

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 92
Last updated 10.05.2011 Print