The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10110 of 10237
Sender Date Recipient
N.L. Høyen [+]

Sender’s Location

København

31.3.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til de Herrer Executorer i Thorvaldsens Bo.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Det fornøier mig af de Herrer Executorers Skrivelse at erfare, at en Kunstner har paataget sig det ikke lette Hverv at ordne Thorvaldsens Malerier. Jeg nærer tillige den sikkre Overbevisning, at. De ogsaa vil vide at finde Mænd, som kunne paatage sig at udføre det andet Arbeide, som har været overdraget mig, – at forfatte Fortegnelserne over Thorvaldsens egne Værker, saavelsom over hans Samling af Tegninger, Kobbere samt antike Afstøbninger. Thi efter det Forefaldne kan jeg ikke længere have Tillid til Dem, ligesaalidt som jeg kan vente, at besidde Deres Tillid; heller ikke ønsker jeg at sætte Dem i den Forlegenhed, som et Arbeide, udført efter en Synsmaade forskjellig fra Deres, let kunde bringe Dem i.
Da jeg modtog Deres Skrivelse af 26de December 1847, maatte jeg let kunne forudsee Udfaldet. Vare de Herrer dengang gaaede ind paa mit Forslag, at gjennemgaae Planerne til Ophængningen, saa havde De sparet Dem selv et Tab af 3 Maaneder og mig en piinlig Spænding.
Med Hensyn til Thorvaldsens egne Værker, da have De i Deres Midte den Mand, der har den fuldstændigste Kundskab til disse Arbejders Historie. Det har været mig en Gaade, hvorfor han ikke fra Begyndelsen af har villet paatage sig at skrive Fortegnelsen, og jeg havde maattet betragte mig selv som en Paatrængende, dersom jeg ikke vidste, at der fra min Side ikke var gjort et eneste Skridt – ikke engang i Tankerne – for at erholde dette Arbeide.
Den samme Mand forestaaer den eneste offentlige Samling af Tegninger og Kobberstik, som findes her. Han vilde altsaa ogsaa være den, som man med Tillid kunde overdrage, at forfatte Beskrivelsen af Thorvaldsens Tegninger og Kobberstik. Jeg har foreløbig ordnet Kobberstikkene i Portefeuille og beskrevet den største Deel af Bladene. Da dette Forarbejde dog maaske kunde tjene til at lette Udarbeidelsen af Cataloget, stiller jeg den endnu i denne Dag til Justitsraadens Disposition, ligesom jeg alt i Slutningen af September forrige Aar har tilstillet ham en Mappe med Thorvaldsens egne Haandtegninger, ordnede og noterede.

Kjøbenhavn den 31te Marts 1848. N. Høyen.
General Comment

Eksekutorernes reaktion på dette brev kan ses her.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 357
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 154-155.

Last updated 07.01.2013 Print