The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8484 of 10237
Sender Date Recipient
Gottlieb Nicolai Sibbern [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med slyngmonogram GNS.

13.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Recipient’s Location

Roskilde

Information on recipient

Udskrift: S.T. / HrrDr: pilos:, Professor Schouw / Ridder af Dannebroge p.p. / p: t: i Roeskilde / franco
Tilskrift: S. T. / Hrr Professor Schouw, Ridder af Dannebroge / og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I den Samling Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Museum i Gaar afholdt, efter at Hrr Professoren og de øvrige Herrer vare fratraadte det foranstaltede Møde, blev det vedtaget, at tilskrive mig det som i Bygningscommissionens Forhandlingsprotocol skulde indføres, for at jeg kunde meddele Borgerrepræsentanterne samme. En Gjenpart af denne Skrivelse tillader jeg mig at fremsende, hvoraf Hrr Professoren vil see, at en deel af Bygningsarbeidet vedblive.
Jeg nærer det Haab at Hrr Professoren ikke miskjender min Fremgangsmaade i denne Sag og at jeg ikke ifølge min Stilling, som Medlem af Bygningscommissionen: bør gaa saaledes ind paa Afgjørelsen af Detaillerne, som jeg i Mødet i Gaar iblandt andet blev opfordret til.
Det ligger nemlig i Sagens Natur, at da Bygmesteren ene skal staae til Ansvar for Bygningsarbeidets gode og solide Udførelse og Construction, bør han ogsaa tage den endelige Bestemmelse; At jeg som medlem af Bygningscommissionen vel saaledes som jeg har gjort, kan gjøre opmærksom paa hvorlunde jeg finder enkelte Ting at burde forandres med Hensyn til Bygningens Soliditet og Varighed og udtale Maaderne, uden derfor at bestemme de nøjeste Detailler, hvilket maae høre Bygmesteren til.

Anbefalende mig i Hrr Professorens
gunstige Erindring

Kiobenhavn d 13deAugust 1840 Ærbødigst
G Sibbern
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 167b
Subjects
The cessation of the construction of Thorvaldsens Museum, August 1840
Last updated 09.07.2019 Print