The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10096 of 10207
Sender Date Recipient
NN 18.9.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Overlevering af Thorvaldsens Museum.

Efter foregaaende Indbydelse fra Executorerne af Thorvaldsens Testament samledes Communalbestyrelsen Søndagen den 17. d.M. Kl. 12 i Thorvaldsens Museum og toge dette i Øiesyn, hvorpaa en Skiftesamling afholdtes, ved hvilken alle de af Thorvaldsen skjænkede Kunstsager i Overensstemmelse med Testamentet bleve udlagte Staden Kjøbenhavn som Eiendom, og blev derom tilført Skifteprotokollen saaledes:

„Excutores testamenti bemærkede, at de havde ønsket, at Museet maatte kunne aabnes for Publikum Mandagen den 18de Sept., og Dagen forud, som er Tiaarsdagen efter Thorvaldsens Hjemkomst til Fædrelandet, tages i Øiesyn af Communalbestyrelsen, som i denne Anledning derom var tilskrevet. I Svar herpaa havde Borgerrepræsentanterne under 14de ds. tilskrevet Excutores, at de forventede, at Aabningen først vilde finde Sted efter en foregaaende Overlevering af Kunstsagerne.

I denne Anledning afholdtes nærværende Session ved hvilken den samlede Communalbestyrelse var tilstede.

Excutores testamenti overleverede derefter Museets Kunstgenstande til Communalbestyrelsen, der i Overensstemmelse med den Afdødes Testament modtog samme som Staden Kbhavns fulde og uigjenkaldelige Eiendom; Executores lovede derhos at Udstille Communalbestyrelsen en summarisk Fortegnelse over samtlige Museets Kunstgjenstande, forsynet med “deres Navnes Underskrift.”

Borgerrepræsentationens Formand takkede derefter Excutorerne, Bygningscommissionen, Bygmesteren og Alle, som have medvirket til at Museumsbygningen nu er fuldført og kan aabnes til Adgang for Publicum, og Skifteprotokollen blev underskrevet af samtlige Tilstædeværende.

At denne Overlevering saaledes er foregaaet bringes herved til offentlig Kundskab.

Communalbestyrelsen i Kjøbenhavn den 18de Septbr. 1848.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Flyveposten, 21.9.1848, Nr. 220, Fjerde Aargang.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1848, Flyve Posten 21.9.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 26.01.2015 Print