The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7028 of 10207
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

1.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Nyheds – Post.

[...]

– Følgende Oplysninger angaaende det Punkt, hvorpaa Subskriptionen til det Thorvaldsenske Museum for Øieblikket staaer, ville sikkert interessere Publicum: I de 8 Dage, der ere forløbne siden Subscriptionsplanen udkom, er den Sum, hvorfor der er tegnet, stegen til 15 a 16000 Rbd.; blot ifølge nogle af de private Lister, som Committeens Medlemmer have uddeelt her i Byen. De fleste af disse Privatlister saavelsom samtlige til Autoriteter og Corporationer sendte Lister og endeligen alle udenbyes, ere endnu ikke indkomne. Hiin Sum er for en Deel tilvejebragt ved en stor Mængde smaa og meget smaa Bidrag. – Hs. Majestæt Kongen har bevilget Portofrihed for den hele Correspondance angaaende dette Anliggende. – For at forebygge en hyppig bemærket Misforstaaelse, ansee vi det derhos for rigtigt at gjøre opmærksom paa, at der, i Følge Indbydelsen, for Tiden kun er Tale om at regne sig for Bidrag. Indkrævningen vil først finde Sted, naar man seer sig i Stand til at stride til Udførelsen.

[...]

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 32, 1837.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 1.2.
Subjects
National Subscription for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.10.2014 Print