The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4757 of 10237
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

3.4.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Kunstakademiets Høitidelighed
den 31te Marts 1829.
(Sluttet.)

–––––––––

Efter saaledes at have ommeldt de Værker af Akademiets ældre og yngre Kunstnere, hvortil Christiansborg Slot har givet Anledning, og derhos at have nævnet nogle af de hæderlige Haandværkere, der, tildeels forædlede ved Akademiets Indvirkning, ved samme Leilighed have viist, “hvor nær de kunne slutte sig til den høiere Kunst og i hvad Forbindelse Haandværket bør staae til Kunsten”, fortsatte Taleren sin Beretning om det afvigte Aars Frembringelser i Kunsten, og nævnte saaledes: den gjenopreiste Metropolitankirke, som nu nærmer sig den hellige Indvielse, og de Kunstværker fra Thorvaldsens Haand, dette Tempel indslutter, og som “vel tør nævnes som Kunstens værdigste Billeder af den guddommelige Forløser og hans Ords Forkyndere”; Sorøe Akademies Gjenreisning paa den gamle, ærværdige Grundvold, og den ualmindelige Leilighed, dets Bygmester, Prof. Malling her har havt til at “vise sig sin Mester værdig”; Hofbygmester og Ridder Kocks Fortjenester ved Børsens Restauration og det nyindrettede Pallais paa Amalienborg, “ved hvilket sidstnævnte Arbeide han især har indlagt sig saamegen Ære, saavel i Henseende til dette Pallais’s smagfulde og beqvemme Indretning som i Henseende til den korte Tid af elleve Maaneder, i hvilken denne Bygning er tilendebragt”; og endelig de betydelige Udvidelser, selve Akademiets Lokale har vundet ved Indretningen af en Malerstue til daglig Øvelse for de dueligste af Modelskolens Elever, og af rummelige Lokaler for den architektoniske Forberedelsesskole og Medailleskolen; den betydelige Samling af Gypsafstøbninger fra Paris og Rom, som det har modtaget, og den Tilvæxt, dets Bibliothek (over hvilket der ogsaa i f. A. er forfattet et nyt og fuldstændigt Catalog) har faaet, “isærdeleshed ved et Expl. af Pancouckes Udgave af det store Værk over Ægypten.”

Taleren anførte nu: 1) de af Akademiet optagne Æresmedlemmer: Deres Kongelige Høiheder Prindserne Frederik Carl Christian og Frederik Ferdinand, H. E. Greven af Rantzau til Breitenburg, Historiemaleren Ridder Peter von Cornelius, for Tiden Directeur for det Kongelige Kunstakademie i München; Architekten Geheime-Overbygningsraad, Ridder Leo v. Klenze, sammesteds; Architekten Frederik Gaertner, Professor ved det Kongl. Kunstakademie i München; Historiemaleren Frederik Matthæi, Professor ved det Kongl. Kunstakademie i Dresden og Directeur over den derværende Kongl. Maleriesamling; og Historiemaleren Carl Vogel, Professor ved det Kongl. Kunstakademie i Dresden; – bemærkende derhos: “at vort Akademies mangeaarige Professor i Kunsthistorie og Mythologie, Etatsraad N. I. Schow, der, ifølge hans for Academiet yttrede Ønske, paa Grund af Alderdoms Svaghed, af Hs Majestæt i Naade er entlediget fra bemeldte Professorat, af Akademiet er anmodet om at indtage den Plads iblandt dets Æresmedlemmer, hvorved det allerede tidligere har søgt at paaskjønne hans Fortjenester”; – og 2) Hr. Krigsraad Fabritius de Tengnagels Optagelse til ordentligt Medlem, efterat Akademiet havde modtaget et af ham, efter Opgave, udført dansk Landskab. – Fremdeles nævntes Billedhuggeren Herman Freund, som, efter et tiaarigt Ophold i Rom, nu er vendt tilbage for, at udføre, de betydelige Arbejder som ere ham overdragne, og som ved sin Tilbagekomst fremstillede adskillige allerede i Italien udførte Arbeider, hvorpaa han af Akademiet aggreeredes, og modtog den Opgave for sit Receptionsstykke, at udføre Statuen af det nordiske Gudebillede Thor; og Landskabs-Kobberstikker Petersen, der, efrerat have fremstillet et af ham udført Kobberstik efter Fahlcrantz, ligeledes er bleven aggreeret, og har modtaget som Opgave for Receptionsstykket at udføre et Kobberstik efter det berømte Landskabsmalerie af John Both, som er et af den herværende Kongelige Samlings fortrinligste Malerier.

Efterat have berørt, at den paa Akademiets Stipendium i 3 Aar reisende unge Artist, Historiemaleren Blunck, for kort siden er ankommen til Rom, vedblev Taleren: “Ved at nævne Rom, knytter Tanken sig uvilkaarligt til det store Kunstnernavn, som vi saa gjerne nævne, naar vi festligholde denne Dag! Thorvaldsens Jason er fuldendt, – hans Christus og de tolv Apostle ere indenfor Fædrelandets Grændser, – hans Caryatider bære Danmarks Throne paa Christiansborg, og ved hans Gratiers Ankomst indenfor disse Mure, fremstod ogsaa denne Stiftelse i en fornyet Stræben til den høieste Skjønhed, Ynde og Orden.”

Om de reisende danske Kunstnere: Billedhuggeren Bissen (i Rom), Architekten F. F. Friis (i Rom), Perspectivmaleren Martens (i Rom), Portraitmaleren Aumont (i Paris), Theatermaleren T. Lund (i München) og Bataillemaleren Sonne (i München) meddeelte Beretningen glædelige Efterretninger, der vidne om det Held, hvormed disse Kunstnere udenfor Fædrelandet fortsætte deres Studier; hvornæst den tidligere heri Bladet foreløbigen anmeldte Præmieudæetning for en i Vox udført Composition til en Medaille, ommeldtes paa følgende Maade:

Ved saaledes at give Agt paa de forskjellige Kunstens Grene, der imellem Akademiets, herværende eller reisende, unge Kunstnere have fundet flittige og talentfulde Dyrkere, følte Man dog, at et af de Kunstfag, der nærmest griber ind i det Offentlige og hvorved Tidsalderens Standpunkt i Kunsten kan og bør dokumenteres for de kommende Slægter, – Medailleurkunsten, endnu savnede Dyrkere blandt de yngre Kunstnere. Det behagede derfor naadigst Høie Præses at forelægge Akademiet det Spørgsmaal, hvorvidt der fra dets Side maatte kunne fremkaldes en ung talentfuld Kunstner paa denne Bane. Akademiet ansaae det hensigtsmæssigt at forsøge dets Elevers Evner ved en Concours for en Pengepræmie, hvorefter det naadigst behagede Høie Præses at tilkjendegive, at Høisamme vilde til dette Øiemeds Opnaaelse udsætte 100 Rbd. for den, der aflægger de bedste Prøver paa Anlæg til dette Kunstfag. Men, da en blot technisk Færdighed i at gravere i Staalet først kan komme i Betragtning hos den, som dermed forener Medailleurkunstens høiere Fordringer, ansaae Akademiet det gavnligst, forinden det aabnede denne Concours, at udsætte en mindre Præmie for en Composition, udført i Vox, og passende for en Medaille i Anledning af Akademiets, endnu i det Fjerne liggende Jubelaar. Denne foreløbige Concours er nu tilendebragt, og Akademiet tilkjendte eenstemmigen dets Artist, Billedhuggeren Christensen Præmien, hvorefter Akademiet nu har udsat den af Høie Præses naadigst skjænkede Præmie, for den af de Concourerende, der ved at udføre sin Model i Staal, inden næste Aars 1ste Marts indsender det bedste Stempel til ovenanførte Medaille.”

Akademiets Forsamling endtes paa sædvanlig Maade med følgende Beretning om dem af dets Elever, der ere tilkjendte Præmier:

Ved Concoursen for de i sidste Aar udsatte Pengepræmier blev i Modelskolen givet den sædvanlige Opgave: en Figur, malet eller modelleret efter Model, og Præmien tilkjendtes Maleren Rørbye og Billedhuggeren Niels Simonsen. I Bygningsskolen blev givet den Opgave: paa en irregulair Grundflade at opreise trende borgerlige Bygninger, og Præmien tilkjendtes Eleven Peder Simonsen. Ved Concoursen i Ornamentfaget: for en Tegning efter Gyps, tilkjendtes Georg Kreetz Pengepræmien og Heylman et Accessit. I Landskabsfaget blev givet som Opgave: en Gruppe af Poppeltræer, malede efter Naturen, og Præmien tilkjendtes Bundtzen og Sødring et Accessit. – De Elever, som ved indeværende Aars 1ste Qvartalconcours have vundet Præmier ere: I Modelskolen: Friedländer, Madsen og Constantin Hansen, den store Sølvpræmie, og for Modellering, Borup, den store Sølvpræmie. Endvidere Agrie og I. F. Møller, den mindre Sølvpræmie. I Bygningsskolen Peder Simonsen, den store Sølvpræmie og Jacob Deintzer og Georg Kreetz den mindre Sølvpræmie. – Slutteligen fremkaldtes de Elever, som paa denne Dag af Akademiets høie Præses’s Haand modtoge de Præmier, hvormed Akademiet i det afvigte Aar har udmærket dem, nemlig: Af Modelskolen: Malerne Fritz Petzold, den store Sølvmedaille; Benny Bendixen, den store Sølvmedaille; E. Wolff, som i afvigte Aar er tilkjendt begge Akademiets Sølvpræmier, den lille og den store Sølvmedaille. Billedhuggerne N. Simonsen, den store Sølvmedaille. Af Bygningsskolen: N. S. Nebelong, I. P. Jacobsen, F. E. Meyer, (den store Sølvmedaille). Af Modelskolen: Malerne Friedländer, A. Kaufmann, Jørgen Knutzen, (den lille Sølvmedaille); og af Bygningsskolen: Tischbein, Georg Hoffmann, Joh. Frederik Holm og F. C. Heylmann, (den lille Sølvmedaille).

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten i anledning af en højtidelighed på Kunstakademiet i København.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1829, Kjøbenhavns-Posten 3.4.
Subjects
Artistic Environment in Copenhagen
Persons
H.W. Bissen · Ditlev Blunck · G. Borup · Heinrich Buntzen · Christen Christensen · Peter von Cornelius · Hermann Ernst Freund · Frederik Ferdinand Friis · Constantin Hansen · Leo von Klenze · Kunstakademiet, København · Troels Lund · Ditlev Martens · Friedrich Matthäi · Fritz Petzholdt · Jørgen Sonne · Bertel Thorvaldsen · Carl Christian Vogel von Vogelstein
Last updated 26.08.2014 Print