The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on When Thorvaldsen Became A Freeman In Copenhagen

[Note 10 i teksten med følgende indhold:] Denne Indberetning var saalydende (Kopibog for 2’ Sekr., Januar-Juni 1838, Nr. 1236, Stadsarkivet):
1838. 25. April. Kjøbenhavns Magistrat til Det Kgl. Danske Cancellie.
I Anledning af, at der i Kjøbenhavns Posten No. 109 og 110 findes indrykket saavel det os i sin Tid fra det Kongelige Danske Cancellie tilsendte Udkast til en ny Communal-Anordning for Kjøbenhavn som Stadens 32 Mænds derover afgivne Erklæring, har Magistraten anseet det passende at forvisse sig om, at denne Indrykkelse ikke hidhører fra Oplysninger, der ere meddeelte af Nogen under Magistratens Ressort. –
Af vedlagte derefter modtagne Erklæring fra vedkommende Contoirchef vil velbemeldte Collegium behageligen erfare, at det, efter de af ham anstillede Undersøgelser og de Paagjeldendes afgivne Forklaringer maa antages afgjort, at ingen Uvedkommende fra Contoiret har erholdt eller kunnet skaffe sig nogetsomhelst Kjendskab til oftmeldte Documenter. –
Hvilket vi have troet ikke at burde undlade herved tjenstligst at indberette. — Kjøbenhavns Raadstue, den 25. April 1838.
A. C. Kierulff.
Schäffer. Bentley. Skibsted. Riis Lowson. A. Dahl. Münter.
/Holmer.
Det Kongelige Danske Cancellie.

Last updated 25.04.2014