The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens Entombment

[I teksten en nummereret note med følgende indhold:] Af Sagens Akter, som jeg er blevet opmærksom paa ved en Undersøgelse af Spørgsmaalet om, hvorvidt Thorvaldsen hviler i indviet Jord eller ikke, findes Nr. 1-2 b bevaret i Original i Indlæg til Danske Kancelli, 1. Departements Brevbog 1844 Nr. 2213-14 (i Rigsarkivet). Nr. 3 er meddelt efter den sammesteds opbevarede Koncept. Alle Aktstykker er aftrykt ord- og bogstavret. Til det sidste er i skarp Parentes vedføjet de sædvanlige Kancelliunderskrifter.

Last updated 09.01.2014