25.11.1820

Afsender

Øllegaard Lundegaard

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Poststemplet: ALTA GERMANIA NORD / DANNEMARCK HAMBOURG / 21 DECE[MBRE]
Rødt segl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Wien

Modtagerinfo

Udskrift: Hr Etatsraad A. Thorwaldsen / Professor for de Skiønne Videnskaber : Ridder / a Rom / i Italien / Frio Hamborg

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes.

Dokument

Gode Hr Etasraaed

Tilgiv at ieg ogsaa i Etalien giør dem uleilighed med min skrivelse, gode Torvalsen hvor kunde di saaleedes efter deres stolte løfte forlade migI og ikke Eengang sige et lidet far vel enten skriftlig eller mundtlig, ieg haver mange ubehageligheder da ieg indet har meer, at give af, ieg har siden di reiste solgt Een kiole og det tøie som ieg sagte dem ieg hat kiøbdt for for di penge di var saa god at give mig for August, god Torvalsen hvor kunde di saaleedes forlade mig, der vaar di som sagte mig det, pas paa Torvalsen reiser uden at sørge for dig eller holde sit løfte, men saa ilde kunde ieg ikke troe Een Torvalsen, di som ikke eengang men mange gange har givet mig deres løfte og haand paa aldrig at forlade mig nu ieg er svag og gammel ieg gik til Etasraad BuggeII og bad ham om at hielpe mig til lidet vist at leve af, og han svarede mig at naaer min MandIII hafteIV været Een Kongelig Embeds Mand kunde ieg ventet hielp, men private vilde KongenV ikke befatte sig med, han spurte mig hvem der hafte understøttet mig siden ieg blev saa svag, ieg svarede E: Torvalsen han hafte lovet at sørge for mig men nu var han reist Etasraaden hafte rigtig nok lovet at sørge for mig naaer han reyste, men han haft forglemdt mig og nu var ieg Een uden hielp af nogen uden di 7 [sk] af Compagniet, Etasraad Bugge sagte ieg skulde skrive dem til di var Een rig Mand, og saa ubetydelig Een Summe vilde di vist aldrig nægte mig, ieg skulde skrive dem til, nu vilde ieg inderlig ønske at høre fra dem hvorleedes deres reyse er gaaet, og om di frisk og vel er kommen til deres hiem, ieg haaber gode at di ikke forglemmer mig og deres løfte ieg er meget svagelig, og lider meget i min alderdom, da ieg mange gange mangler det nødvendigste, nu ønsker ieg dem af mit ganske hierte at leve frisk og vel og ikke glemme deres altiid Taknemmelige

O. Lundegaards Encke født Baggesen

Kiøbenhavn den 25 November 1820

i stoere Kongens gaden No 228 anden Sal

Tusinde kierlige hilsener fra min familie NeuholmeVI har ingen leve brød faaet inu, BülowVII sagte at han undres over at di aldrig hafte talt om ham, han vilde see hvad han kunde giøre inu gaaer han lev tuusinde gange vel

Generel kommentar

Se fremlægningen af sagen om Thorvaldsens formodede økonomiske støtte til Øllegaard Lundegaard under dennes biografi.

Arkivplacering

m6 1820, nr. 53

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Thorvaldsen rejste 11.8.1820 fra København tilbage til Italien.

  2. Etatsråd Bugge er endnu uidentificeret.

  3. Oberstløjtnant Nicolay Lundegaard (død ca. 1801).

  4. Dvs. havde.

  5. Den danske konge Frederik 6.

  6. Familien Neuholme er endnu uidentificerede.

  7. Bülow er endnu uidentificeret.

Sidst opdateret 12.03.2014