20.2.1817

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Odense

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Etatsraad Hansen! Det er bestandig min Hensigt at komme til 31 Marts til Kiøbenhavn, med det skulde giøre mig ondt at savne Dem der, om end deres Nærværelse var mindre uundværlig end naar jeg udeblev – Jeg forudseer imidlertid at De vist ikke kommer af sted. Jeg faaer da ikke Deres Formening om Graabrødre Kirken, hvilken Sag jeg har ladet hvile i Forventning af Deres muelige Ankomst. De ville sige mig bestemt om De kommer eller ikke, thi jeg maae afgiøre denne Ting, eller maaske De kunde sende mig en paalidelig Conducteur herover til Eftersynet, hans Rejse med Ageposten frem og tilbage og hans Diætpenge 2 rgbdr S.V. om Dagen vilde jeg i saafald afholde –
Forestillingen til Rentekammeret lykkes vist ikke – saafremt De ej kan vinde Vedkommende for Sagen.
UdstillingenI vil give Penge til Kiøkken IndretningenII for Hornemann og til AttelieretIII for Møller, begge Deele burde synes mig paabegyndes.
Maaske nogen Kongl Understøttelse til hiint Arbejde med Hensyn til Fritsch kan udvirkes ved min Nærværelse i Kiøbenhavn. –
Gid Müllers Enke maatte døe inden Michaeli Flyttetid, da Hornemann skal ind i Værelserne og hun absolut maae ud.
De underretter mig vel nærmere om hvad kan forefalde af Interesse ved Academiet De veed at min Interesse for samme er den mest levende, ligesom mit Venskab og min Højagtelse for dets Directeur er ligesaa fortient som ubegrændset


Odense d. 20 Febr 1817
velvilligst
Christian Frederik

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 50

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Jf. Fortegnelse over de ved det Kgl. Academie for de skiönne Kunster udstillede Kunstsager, København 1817, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

  2. Jf. referenceartiklen Kunstakademiets boliger.

  3. Jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Sidst opdateret 23.01.2014