22.2.1833

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING”

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur Monsieur / le ProfessèurI Thorwaldsen, conseiller d’Etat de / sa Majesté le Roi de DanemarcII, commandeur de l’ordre de Dannebrog et chevalier de l’ordre de la couronne de fer pp. / à Rome

Franco Italienz Grentze / Port Paye! / á la franzia a’Ital:

Tilskrift: Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen, Commandeur af Dannebrog pp i Rom.

Poststemplet “T.T. Hamburg 26. Febr:3.” og “DANEMARCK PAR HAMBOURG”

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Besked om, at et dansk krigskib vil anløbe Livorno i juli 1833 for at hjemtage flere af Thorvaldsens kunstværker.

Dokument

Efter Modtagelsen af Hr Etatsraadens behagelige Skrivelse af 24de Novbr f:A:III hvorved Commissionen ikke alene underrettes om hvilke Arbeider der kunne ventes afsendteIV fra Livorno i den forestaaende Sommer, men tillige gives et ønskeligt og glædeligt Haab om Hr Etatsraadens personlige NærværelseV i Danmarks Hovedstad til samme Tid, tilskrevVI man strax det Kongelige Admiralitets og Commissariats CollegiumVII for at erfare hvorvidt et dansk KrigsskibVIII kunde ventes afsendt til Middelhavet og indtage fornævnte Kunstarbeider. Commissionen undlader ikke herved at tilkjendegive Hr Etatsraaden, at den under 16de hujusIX har modtaget det Svar at et saadant Skib nu er bestemt til at anløbe Livorno i Løbet af Sommeren sandsynlig i Julii Maaned, hvorefter de fornødne Foranstaltninger til Kunstsagernes Afsendelse fra Rom til Livorno behageligen kunne træffes og forbeholder man sig nærmere, naar Tiden til Skibets Afgang fra Kjøbenhavn lader sig opgive, at tilmelde den danske Generalconsul UlrichX i Livorno det videre Fornødne.

Slotsbygnings=Commissionen d: 22de Febr 1833.

HauchXI AMoltkeXII JMonradXIII CFHansenXIV
      / SchramXV
      const.

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Arkivplacering

m18 1833, nr. 20

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 477.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Læs om Thorvaldsens mange, fornemme ordener og udnævnelser i artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Den danske konge Frederik 6.

 3. Jf. brev af 24.11.1832 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

 4. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 5. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838. Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 6. Jf. brev af 2.1.1833 fra Slotsbygningskommissionen til Admiralitets- og Commissariats Collegiet.

 7. Den danske flådes administrative og udøvende kommando Admiralitets- og Commissariats Collegiet.

 8. Nærmere bestemt korvetten Galathea, jf. Kjøbenhavnsposten, 22.2.1833.

 9. Dvs. “denne måned”, jf. Ordbog over det danske Sprog, hujus.

 10. Den dansk-tyske konsul i Livorno J.C. Ulrich.

 11. Den danske overhofmarskal og fysiker A.W. Hauch.

 12. Den danske greve, godsejer, finansminister, præsident m.m. Adam Wilhelm Moltke.

 13. Den dansk-norske embedsmand Peter Johan Monrad.

 14. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 15. Denne signatur ses på flere af Slotsbygningskommissionens breve i nederste højre hjørne og betyder, at brevet er konciperet af den danske enkekassedirektør og konferensråd Gerhard Christopher Schram.

Sidst opdateret 25.04.2017