22.10.1804

Afsender

C.F.F. Stanley

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rester af rødt segl (på den fraklippede tegning, C511r).
Poststempel: NAPOLI (på den fraklippede tegning, C511r).

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift, som befinder sig på tegningen, C511v, der er fraklippet brevet: A Monsieur / Monsieur B: Thorvaldsen / Skulptoer[sic] D: S: M: Danoese / a / Roma / Riconunda[?] A Monsieur / Monsieur Zoega Agent d S: M: le Roi / de Dannemarke

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Stanley lykønsker Thorvaldsen med udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i Firenze. Han mener, at det vil gavne Thorvaldsens muligheder for at få opgaver fra Danmark og andetsteds.
Stanley er endnu i Napoli, fordi han venter på at modtage penge med posten. Han beder Thorvaldsen oplyse sin adresse i Rom.

Dokument

Velbaarne Her ProfessorI!

Endskiøndt jeg endnu Lever et Stykke Vej fra Deres Velbaarenhed saa havde jeg dog smigret mig med det haab, at see nogle Linier fra Dem, saa meget meere, [som] jeg ej haver forsømt min Plikt og Skyldighed med at Skrive, hvor meget mere det vilde have glædet mig at høre Deres Forfremmelse til Florentinsk Professor vil de letteligen begribe som kjender mig, nu maatte jeg lade mig nøje med at faa høre samme paa anden Haand, ikke siger jeg nogen usandhed, naar jeg siger Dem denne Nyhed fornøyede mig saa meget som om det var hendet mig selv og ikke kan jeg lade denne Postdag gaae forbi uden at fremsende min Erbødigste Gratilationibus. ––
Skeen i den anden Haand, i denne Stil kan jak, ta mig tusandII, ikke holde ud at skrive til min Ven! alsaa Gode Thorvaldsen vor meget det virkelig haver glædet mig at høre Du var bleven Professor, hvilde være forgieves Arbeide her at udtrykte, jeg lader det altsaa beroe til jeg nu som snarest omfavner digIII in Natura, denne forfremmelse vil maaske ogsaa have indflydelse paa Din iøvrige Skiæbne, thi omendskiøndt du er bekiendt i Fedrenelandet, vil dine Arbejder, hvoraf man dog ej haver seedt de vigtigste, saa giør det dog en helvedes Virkning paa vedkommende naar de faaer høre at man er bleven Professor i et fremmet Academ[ie] uden at have giort sig minste umage derforre, jeg troer det en meere en alt er skedt, vil giøre dem opmærksomme paa dit store ChenieIV og sieldne Talenter, og Regieringen altsaa umuligt kan lade disse talenter blive ubenyttet for Fædrenelandet men immer forsyne Dig min brave Ven! med Arbejder, og som jeg haaber betale dem Vel, saaledes at det kan vere anstendig for Fædrendelandet og Dig –
Jeg er endnu her ej for andet en for at vente paa mine VexlerV, som uden tviil maae komme med denne Post, og da farer jeg strax til min Thorvaldsen, dog ønskede jeg som jeg og tilforn haver bet min Herre om, at give mig en smule adresseVI hvor jeg skal lade mig hentransportere, Lad mig nu see du er en snildVII Ven! og lader mig dette vide, jeg kommer min Siel ikke før nu kan du have det som du selv vil Lev nu inderlig vel Gode Ven, og hilds alle Daniens BørnVIII som lever i Rom, et endnu at H Baron SchubardtIX kan have den Godhed for mig at Skrive mig et BrevX til paa nesten 7 sider saa tyktes min Herre gierne kunde Skrive mig et paa 1/2 Side jeg omfavner Dig og er uforanderlig Din hengivene Ven

Napel d: 22 Octobri 1804 C F Stanley

Oversættelse af dokument

Honourable Professor!

Although I still live some distance from your Honour I had nevertheless flattered myself with the hope of seeing some lines from you, the more so as I have not neglected my duty to write, how much more it would have pleased me to hear about your promotion to Florentine professor, those who know me will easily understand, now I had to be content to hear the same at second hand. I do not tell an untruth when I tell you that this piece of news pleased me as much as if it had happened to me myself and I cannot let this mail day pass without sending my most respectful congratulations. ––
Let us take another line, I shall be hanged if I continue to write to my friend in this style. Therefore, good Thorvaldsen how much it has actually pleased me to hear that you have become a professor would be futile work to express here, then I let it wait until very soon I shall embrace you in natura. This promotion may perhaps also influence your fate otherwise, for although you are famous in your native country, your works from which they have not seen the most important ones, then it will make the hell of an effect on the person concerned, when they hear that that person has become a professor at a foreign Academy without having taken any pains over it. I think that still more than it has happened so far, it will draw their attention to your great genius and rare talents, and that the government then cannot possibly let these talents rest unused for the native country, but will always provide you, my excellent friend! with work and I hope they will pay well for it so that it can be decent for the native country and you –
I am still here, only to wait for my bills, which are sure to come by this post, and then I immediately go to my Thorvaldsen, but I wish, as I have earlier asked, my master to give some address to which I can be transported. Let me see that you are a good friend! and inform me of this, I shall not come before that, now you can have it as you please. All the best, good friend and give my regards to all Danes who live in Rome, one more thing, when baron Schubardt can be so kind as to write me a letter of almost 7 pages then my master could please write me one of ½ a page. I embrace you and am constantly your affectionate friend

Naples, October 22nd 1804 C F Stanley

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.


Bagsiden af brevets udskriftside er blevet klippet fra og brugt af Thorvaldsen til skitsepapir, jf. C511r, Chiron lærer Achilleus at skyde med bue. Priamos bønfalder Achilleus om Hektors liv. Sammenhængen mellem brev og udskriftsside er dokumenteret af Thiele i Thorvaldsens Archiv, vol. I, p. 80.

Arkivplacering

m1 1804, nr. 20

Thiele

Omtalt Thiele I, p. 247.

Emneord

Personer

Værker

C511r Chiron lærer Achilleus at skyde med bue. Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, efter 22.10.1804, inv.nr. C511r

Kommentarer

 1. Som det fremgår af det følgende, var Thorvaldsen 23.9.1804 blevet udnævnt til professor på Accademia Fiorentina.
  Det var den første udnævnelse af de utallige, Thorvaldsen modtog gennem hele sit liv, se Thorvaldsens udnævnelser.
  Thiele I, p. 247 skriver, at udnævnelsen var sket “vistnok ikke uden Baron Schubarts Indvirken…” Hvordan Schubart skulle have trukket i trådene, vides ikke.

 2. Dvs. jag, ta mig tusan, der er svensk for …jeg, pokker tag mig.
  Når Stanley pludselig udtrykker sig på svensk, er det en del af den burleske, fri stil, som præger hans breve til Thorvaldsen, og som tydeligst afspejler den intime, direkte kontakt, der var mellem de to venner.
  Som det ses af Stanleys bemærkning om den højtravende stil, han smykker sin lykønskninger med i dette brevs indledning, var han ikke uden bevidsthed om den måde, han udtrykte sig på.

 3. Stanley havde planlagt at drage til Rom i løbet af oktober 1804, se hans brev af 9.10.1804 til Herman Schubart og hans tidligere breve til Thorvaldsen. Men da en pest brød ud i området omkring Livorno, dristede den rekonvalescente Stanley sig ikke til at rejse mod nord, se hans brev af 13.11.1804 til Thorvaldsen.
  Stanley kom ikke til Rom før 9.1.1805.

 4. Dvs. geni.

 5. Dvs. datidens checks, se betydning 2. af veksel i Ordbog over det danske Sprog.

 6. Stanley var endnu ikke blevet informeret om Thorvaldsens flytning til Casa Buti. Han fremfører samme anmodning i sit foregående brev af 16.9.1804. Tilsyneladende lykkedes det denne gang Stanley at få lokket et svar ud af Thorvaldsen, se udkastene til hans svarbrev før 27.10.1804.
  Stanley beder da heller ikke Thorvaldsen om adressen i sine næste breve.

 7. Adjektivet snild har mange positive betydninger, som Stanley trækker på her som fx dygtig, kløgtig, opvakt, elskværdig, rar, sød, venlig o.a., se Ordbog over det danske Sprog.

 8. Danien kommer af latin for det, der vedrører Danmark, og Stanley mener her blot, at Thorvaldsen skal hilse alle danske i Rom.
  Danien er i dag en geologisk betegnelse vedr. den geologiske tidsalder dan.

 9. Den danske diplomat Herman Schubart

 10. Antagelig Schubarts brev af 24.9.1804 til Stanley, hvoraf kun et brudstykke kendes nemlig den sidste del, der har med Thorvaldsen at gøre.

Sidst opdateret 01.03.2018