Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1778 af 10247
Afsender Dato Modtager
Adam Gottlob Müller [+]

Afsendersted

København

12.12.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jørgen Koch [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Müller beder Koch om at kontakte Thorvaldsen i Rom angående færdiggørelsen af marmorbusten af Henrik Hielmstierne, jf. A210. Thorvaldsen bedes sende busten til Livorno, hvorfra den kan sendes videre til København.

Se original

Hr. Architect og Kgl Pensionair Kock anmodes ved Ankomsten til Rom at ville have den Godhed, hos Hr Professor og Ridder Thorvaldsen at erkyndige Sig om samme, efter Hs Excellence Hr Baron v. Schubarts Anmodning, maatte have paataget sig, at forfærdige afdøde Geheimeraad Hielmstiernes Büste i Marmor, efter en ham i den Hensigt af Baronen overleveret Maske.

Skulde det være Tilfældet, at Hr Professoren var overdraget og havde paataget sig dette Arbeide, bedes han om at besørge denne Büste, vel emballeret, afsendt til et sikkert Huus i Livorno, med tilkiendegivende: at samme der skulde forblive indtil Ordre om dens Afsendelse indløber fra det herværende Handelshuus Ryberg et Co. Det formodes at der i Løbet af næste Sommer vil gives fra Livorno god Leilighed hertil, og denne ønskede man at kunne benytte.

Den afdøde Geheimeraad Hielmstiernes eneste Datter, Enke-Frue Geheimekonferenz Raadinde, Grevinde af Rosencrone, er den Person, der har formaaet Hs Excellence, Hr Baron Schubart, til at anmode Hr. Professoren om dette Arbeide, som hun har bestemt til at opstille i det store Kgl Bibliothek, som for en Deel bestaaer af hendes Faders dertil skiænkede Bogsamling.

Saasnart hun bliver underrettet om at Büsten er færdig og om stedet, hvor den i Livorno kan afhentes, remitterer hun Omkostningerne paa Arbeidet og dets Forsendelse til Livorno, naar disses Beløb hende kundgives. –

Hvorvidt nu det her omskrevne fra Hr Professor Thorvaldsens Side kan ventes opfyldt, derom udbeder jeg, paa Grevinde Rosencrones Vegne, mig ved Leilighed underrettet, naar Hr Kock derangaaende hos Hr Professoren har erholdt den fornødne Oplysning.

Kiøbenhavn den 12t Decbr 1817

A:Müller

Generel kommentar

Dette brev er en rykker for Thorvaldsens portrætbuste af Henrik Hielmstierne, jf. A210, som blev bestilt allerede 29.4.1807.
Brevet er skrevet på vegne af bestilleren Agnete Marie Rosencrone – Hielmstiernes datter.
Busten kom imidlertid først til København med transporten af Thorvaldsens værker 1825.

Arkivplacering
m5 1817, nr. 53
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Henrik Hielmstierne · Agnete Marie Rosencrone · Niels Ryberg / Ryberg & Co. · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 10.11.2015 Print