17.4.1821

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Firenze

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Kiere Hr Etatsraad Thorvaldsen! Det vil fornøje Dem at erfare vores lykkelige Ankomst til Florenz d. 12e dennes. Vejret var slet nok heele Tiden, men vi ere ikke blevne forkiølede derved. Prindsessen hilser Dem meget og vi haabe begge at De tænker ret ofte paa os. Ieg sender Dem herved det ønskede Maal, heele Længden af Baandet om Hofden, fra 1 til 2 er Maalet taget rundt om Hofterne paa det første Sted, fra 4 til 3 er Afstanden fra Kanten af den ene Skulder til den anden som vi allerede haver paa Busten, men taget i lige Linie. Prindsessen ønsker at Kiolen paa Skulderne maatte synke synderlig mere end paa Busten.
I Henseende til Forsendelsen af vore Buster til Neapel da beder jeg Dem medregnet de som Scholten har medtaget eller i alt at oversende under Adresse til Secretair Due 4 af Prindsessens og 7 af min. –
Jeg beder Dem at hilse Brøndsted Freund Koch og vore øvrige danske Landsmænd og Venner i Rom – og henlever kiere
Hr Etatsraad Deres

forbundne og tienstvillige

Florenz d. 17 April 1821 Christian Frederik

Archival Reference

m7 1821, nr. 28

Thiele

Thiele III, p. 109.

Subjects

Persons

Works

A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164

Last updated 10.01.2020