Efter 30.4. og før 11.5. 1820

Sender

Hermann Ernst Freund

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rester af segl.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København [antagelig]

Information on recipient

Udskrift: A : Thorvaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Prins Christian var da 2d Gang i Paaskehelgedage i Rom med Gemalinde, Prinsen var meget Syg saa han inu ikke ret har seet Rom og dens mærkværdigheder, af Kunstværker ved jeg ikke af han har sagt at tilkjøbe sig untagen han skal hav bestillet et Madonnebilde hos en ung Italjensk Kunstner [xxxxx]sore Tamberoni intr[e]serre sig for. Prinsesinde lader af Pestrin forferdige i Conkylie et helt Smykke, Kam, Halsband og Armband efter Deres Arbeide Een og allene. Prinsen har isinde at lade til et Bordopsats udfør i Marmor eler Allabast en 10 a 11 Figure og Gruper 2 Palmers høyde efter deres Arbeider. Formodentlig venter han paa Deres Komme til at Tenke for Alvor paa noget stort da Merkure og Venus saa særdeles gefalder ham ønsker han, at disse 2d Figure kunde kome i Arbeide til denne Bordopsats 2 Palmers høyde. det værste er nok at her i Rom er ikke ret mange der beskeftiger sig med lign[en]e[.] Prinsens Reise til Secilien er bestemt til September Manede og Landskaftsmaler Dal og Koch er bered til at følge ham derhen og nyde Reisen i hans Følge dog vil det sværligen kunde udføre[s] siden Urolighederne er saa udbrete at det neppe vil bliv noget af denne Reise. Prinsen ventes at være i Rom i Januar d:a.
Maleren Jensen hilser venlist han arbeider i denne Tid paa Copie efter Madonne de folinio i Vatikanet han har inu ikke faat selge alle sine Copier som han forrige Sommer har Mallet i Florenz.
Her i Deres Værelser er alting saa temlig igen i sin goe Orden lid Øde er Di siden jeg ikke formaar at udfylle dem. Deres tro Kat tryk[ker] sig til mig siden den ikk[e] finder Dem[.] Severine er ikke mere jeg har bevist hende den siste Tjenest jeg kun]de. Ikke ved jeg vor disse faa Linier treffer Dem dog et Hjertelig Ønske følger Disse at de maa fi[n]de dem Vel og Fornuen, at De tilfris forlader Deres Fædrela[n]d og iler saa snart Ske kan til det Stæ[d vor] Deres Nerverelse dog er af større Vigtighe[d]
Deres tro hengivne H.E. Freund.

Oversættelse af dokument

Prince Christian was in Rome for the second time in the Easter holidays with his consort, the Prince was very ill so he has not yet seen Rome and its curiosities, I don’t know whether he has asked to buy works of art, except that he is said to have commissioned a Madonna at a young Italian artist’s [xxxxx]sore Tamberoni is interested in. The Princess lets Pestrin make in shell a complete ornament, comb, necklace and bracelet exclusively after your work. The Prince intends to have a centrepiece made in marble or alabaster 10 to 11 figures and groups 2 palms’ height after your works. Presumably he is waiting for your arrival to think seriously of something big, as Mercury and Venus especially please him he wishes that these two figures could be worked at for his centrepiece 2 palms’ height. I suppose the worst thing is that here in Rome not many occupy themselves with such things. The Prince’s journey to Sicily has been planned for the month of September and landscape painters Dal and Koch are prepared to accompany him there and enjoy the journey in his company, it will, however, be difficult to carry out since the disturbances are so widespread that this journey will hardly come off. The Prince is expected to be in Rome in January this year.
Jensen, the painter, sends kind regards, for the time being he is working at a copy of Madonna de folinio in the Vatican, he has still not sold all his copies, which he last summer painted in Florence.
Here in your rooms all is again in order, they are somewhat empty as I cannot fill them. Your faithful cat nestles up to me since it does not find you. Severine is no longer here, I have done her the last favour I was able to. I do not know where these few lines will find you, but a sincere wish follows with them that you may be well and happy, that you will leave your native country satisfied and will hurry as soon as possible to the place where your presence is of greater importance.
Yours faithfully, H. E. Freund.

[Translated by Karen Husum]

Archival Reference

m6 1820, nr. 58

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Last updated 03.01.2018