29.12.1820

Sender

Beate von Bergen

Sender’s Location

Fredensborg

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

S:T. Hr Etatsraad og Ridder

Fredensborg d: 29 Dec 1820

Thorvaldsen

Meget vil det vist Forundre Dem gode Thorvaldsen at see Brev fra mig, jeg veed vist at De vil tilgive mig denne Friehed, naar jeg siger Dem Aarsagen! Forrige Postdag modtog vi Brev fra min Eldste Søn, vi har længe været Bekymrede for Ham, da det er et heelt Aar siden vi havde Brev fra ham, for Nærværende Tiid opholder han sig i Warschauv, hos Hofgærtner, F Hövnetchr i Krullikarmiau, ved Warschauv, han trænnger til Klæder, og beder os derfor at sende ham noget til at kunde Eqvipee[r]e sig for, da han til Foraa[r]et vil Reise til Berlin, saa gierne som vi vil opfylde hans Ønske, seer vi ingen Maade at tilstille ham det paa, da vi intet Handelshuus kiender som har Foreetninger derpaa, og min Mand desuden ikke taaler at kiøre langt, for at besørge dette, i min Angest for min stakkels Dreng faldt det mig ind at De paa Deres Hiemreise var i Warschauv, og havde Forretninger der, jeg beder Dem, de[r]for gode Thorvalds[en] dersom det paa nogen Maade er Dem mueligt da for voer Regning, at sende 20 til 30 Ducater som De vilde behage ved en Vexel paa et huus i Kiøbenhavn at lad os betagle, for intet i Verden skulde jeg ellers have besvæ[r]et Dem, men De vil Undskylde Den Bekymrede Moder. Beevis mig denne Tieneste, for min Fader skyld og de har neppe i Deres Liv har giordt nogen en større! Min Mand beder Dem meget at hilse, og jeg beder Endnu eengang at Tilgive mig,

Beata v. Bergen

fød Schnabel

Min Søns Adresse er
an Gartner Gesell I:H:W: v: Bergen
abzugeben bej Hr F. Hövnetchr Hofgärtner
zu Krullikarniau bej Warschauv Pohlen
jeg har glemt at sige Dem at min Søne har Bestemt strax i Foraaret at forlade W: og gaae til Berlin

Archival Reference

m6 1820, nr. 56

Last updated 10.05.2011