25.4.1820

Sender

Peter Carl Jessen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Hr Etatsraad og Professor / Thorvaldsen Ridder af dannebrogen

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Ved ifølge allerhøieste Befaling at tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Fortegnelse over en Samling af Malerier, Vaser og skaarne Steen, som forhenværende Erkebisp af Tarent Capesce-Latro ønsker at afhænde til Hans Majestæt, har jeg den Ære at tilkiendegive Dem, at Hans Majestæt Kongen ønsker, at De vil giennemgaae disse Fortegnelser og mundtlig meddeele Allerhøistsamme Deres Formening om Samlingens Kunstværd og om de for sammes Afhændelse foreslaaede Betingelser.

Kiøbenhavn i Hans Majestæts Cabinetssecretariat d. 25de. April 1820.

P.C. Jessen

Archival Reference

m6 1820, nr. 15

Last updated 10.05.2011