4.3.1862

Sender

H.W. Bissen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Just Mathias Thiele

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Rom d 4. Marts
62.

Kjære Ven!

Tak for Dine Breve! Jeg modtog i Dag det sidste fra Akademiet og skal efter bedste Evne udføre det mig overdragne Hverv. –

Hvad Ørsteds Statue angaaer, da lad dend kun indpakke paa min Bekostning Bentzen besørger det og betaler. Jeg har allerede tilskreven ham derom. Sligt er jo ikke saa Dyr hos os som her. – Statuen kan forsikkres for 1000 Rdl. Jeg iler med at skrive Dig ikke blot herfor men ogsaa fordi jeg frygter for at Du med Hensyn til Achilles skal gjøre Noget, der siden maaskee kunde skaffe os Bryderier. Det lader navnlig til at Du er i den Tro, at Statuen kan udstilles men dette er dog ikke tilfælde, da den endnu er i Carara [sic] for at punkteres, og desuden var, Figuren istykker, da den kom til Carrara, hvorfor den nu efter Sammensætningen, ikke seer saaledes ud at den kan tage sig ud paa en Udstilling.

Der ligger mig endnu en Ting paa Hjærtet, hvorom jeg gjærne vilde have Din Mening, thi Du kjender jo Forholdene derhjemme, det er: om Du troer, at jeg kan gjøre mig Haab om at Akademiet vil give mig Lov til eller til [sic] næste Efteraar paa 1 Maaned eller 2 at reise herned. Min Søn har nemlig Lyst til at udføre Achilles for mig og jeg vilde derfor, naar jeg kunde komme herned for at lægge sidste Haand paa Figuren, lade den komme hertil, men hvis ikke, saa maatte jeg jo lade den komme hjem. Jeg vilde takke Dig saa meget, dersom Du vilde skrive mig herom, dog maatte det være snart, thi Statuen bliver fertig [sic] i Carrara i denne Maaned, ogsaa [sic] maatte jeg jo tage min Bestemmelse.

Vi har det nu Alle godt, og søger at indhente det Forsømte, er Jourer fra Morgen til Aften saalænge Kræfterne slaae til. Hils Din Famillie og gode Venner saa mangengang og lev vel.

Din
Ven Bissen

Rods reiser bort!

Du er sikkert saa god at forsyne vedlagte Brev med et 2 Skillings Frimærke og bgl besørge det lagt i en Postkasse.

Oversættelse af dokument

Rome, March 4th
62

Dear friend,

Thanks for your letters! Today I received the last one from the Academy and to the best of my ability I shall carry out the assigned task. –

As regards Ørsted’s statue, let it be packed up at my expense, Bentzen will see to it and pays. I have already written to him about this. Such a thing is not as expensive with us as it is here. – The statue can be insured for 1000 rix-dollars. I hasten to write to you not only because of this but also because I am afraid that you will do something as regards Achilles, which later might cause us troubles. You seem to believe that the statue can be placed on view, but this is not the case as it is still in Carrara to be pointed, and besides, the figure was broken when it arrived at Carrara, so that now after it has been put together it does not look so that it can appear on show.

Another thing is of concern to me about which I should like to have your opinion as you are familiar with the conditions at home, it is: whether you think I can hope for the Academy’s permission to [sic] or next autumn to go down here for 1 or 2 months. You see, my son would like to execute Achilles for me and if I could get it down here to apply the finishing touches to the figure I would see to it that it came here, but if not, then I would have to send it home. I should be much obliged to you, if you would write to me about this, but please soon, as the statue will be finished in Carrara this month, and then I have to make my decision.

We are all well now and try to make up for lost time, am [jourer?] from morning til night as long as I have enough strength. Give my regards to your family and good friends many times and all the best,

Your
friend Bissen

Rods is leaving!

Please frank the enclosed letter with a 2 skilling stamp and bgl (= when convenient?] post it in a mail box


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette brev til Thiele er skrevet på samme ark papir som Bravos brev til Thiele samme dag.

Archival Reference

m31, nr. 80a

Last updated 21.02.2017