26.9.1820

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Segl i rød lak.

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Hr Etatsraad og Over-Bygnings / Directeur Hansen, Ridder pp / Kjøbenhavn

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr Etatsraad og Overbygnings Directeur Hansen! Efter at jeg sidst havde tilskrevet Dem har jeg modtaget Academiets Indstilling af 18 Aug angaaende Hetschs Ansøgning paa hvilken Indstilling jeg har svaret væsentligst i Overensstemmelse med hvad jeg sidst tilmeldte Dem. Imidlertid har et Brev fra Lector Hansen til Acad. som medfulgte viist mig fra hvad Side han anseeer Tingen og jeg har desaarsag tilskrevet ham som i Copie medfølger ønskende at De sender ham dette Svar i stedet for det første brev, men er hiint givet saa kan dette desuagtet gierne følge thi det indeholder intet modsigende –
Hvis Rawert vilde resignere maatte Academiet indstille at Professoratet bekiendtgiordtes vacant med den Forpligtelse tilligemed at foredrage Perspektiven. Hansens, Hetschs og fleeres Ansøgninger ville da indkomme og indstilles da den Academiet troer sig bedst tient med –
Hvis Foredraget i Perspektiven overdrages til Hetsch troer jeg altid at det var bedst for ej at gaae Fundatsen for nær at han for det første blev Lector og ej Professor –
Vi ere alle vel og endnu paa Landet hvor Luften og Vejrliget endnu er det ønskeligste.
Jeg nævner mig med særdeles Højagtelse Hr Etatsraad og Overbÿgnings Directeur Deres

Valget af Professor i Architecturen
kan synes mig skee senere, naar
dette Anliggende er tilendebragt.
Neapel d. 26 Sept: 1820
forbundne og velvillige
 
Christian Frederik

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 65

Last updated 11.01.2013