23.2.1814

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Kristiania (Oslo)

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Hr Etatsraad Hansen! Det her forefaldne nemlig at Folket tydeligen har yttret sin Villie at forsvare sin Selvstændighed og min Beslutning at stille mig i dets Spidse som Regent at forsvare de til Folket giengivne Rettigheder og ved Guds Hielp at redde et frit Folk fra Undertrykkelse vil interesse[re]Dem, min og Norges varme Ven, og desaarsag sender jeg Dem alle udkomne Kundgiörelser osv
Academiet har jeg tilskrevet et Slags Afskeedsbrev ved Gud med rørt Hierte, imidlertid skal Kongen först ved sin Befaling, hvis han maae give den, betage mig mit Forhold til dette Samfund, men i Hiertet kan intet sönderrive Baandet mellem os –
De ville som hidtil vaage for dette Samfund, jeg skal vist erkiende det. –
Alle Kunstnere ere velkomne i Norge, her vil blive nok at bestille – Universitetets Tegningerne maae De for min Skyld udarbejde –
Man har gientaget anmodet mig om at interessere mig for Lund, Miniaturemaler, Birckested. Værelserne bekommer, synes mig, Cabott. Dog heer handler De uden Hensyn herpaa efter streng Ret og Billighed og Kongen eller en nye Præses maae aprobere det. – Skal De have en ny Præses da önsker jeg ingen anden Efterfölger end Grev Gotsche Moltke og efter hans Död, min Broder –

Meddeel mig snart Efterretninger fra Dem over Fladstrand og troe mig altid Deres velvilligste

Christiania d 23.2.1814. Christian Frederik

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 21

Last updated 11.01.2013