8.8.1830

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette testamente er under udarbejdelse.
Bertel Thorvaldsens første testamente af 8.8.1830.

Document

Copie

Ved nærværende lovformelige Dokument, som indeholder min sidste ufravigelige Villie, med Hensyn til Bestemmelsen af, hvad jeg efter min Død efterlader mig, fastsætter jeg som følger:

§ 1.

Til Gavn for Konst og Videnskabelighed i Danmark, skienker jeg til Kiøbenhavn alle mine samtlige Konstsager, bestaaende i:

a) Malerier.
b) Tegninger.
c) Kobberstik.
d) Medailler.
e) Udskaarne Stene og antike Guldsmykker.
f) Paster.
g) Bronzer.
h) Etruriske Vaser og Terracotter.
i) Min Bogsamling.
k) Ægyptiske Oldsager.

§ 2.

Det er min Villie, at disse Konstsager udgiøre et Museum for sig selv, som fører mit Navn, og som hverken maa forøges med fremmede Samlinger, eller under hvilketsomhelst Paaskud deles eller lide nogen Formindskelse.

§ 3.

Af Staden Kiøbenhavn bør anvises til dette Museum et passende særskilt Locale, hvorved maa tages Hensyn paa Sikkerhed imod Ildsvaade.

§ 4.

For at besee Museet, bør fastsættes en liden Indgangspriis, og de derved indkomne Penge anvendes til at lønne en Opsynsmand. Konstnere erlægge Intet.

§ 5.

Betalingssummen for de af Danmark hos mig bestilte Arbeider, tilligemed hvad jeg efterlader mig i Penge efter min Død, skal urokkeligen hensættes i Nationalbanken i Kiøbenhavn, og alene Renterne tilfalde min Datter: Elisa Sophia Charlotta og hendes Afkom.

§ 6.

Dersom min Datter skulde afgaae ved Døden, uden at efterlade noget Afkom, eller i Tilfælde, at hendes Afkom i Tiden uddøde, da er det min Villie, at ovennævnte Rentepenge anvendes til Bestillinger hos danske Konstnere, for saaledes at fremme Konsten og tillige forøge Galeriet i det af mig oprettede Museum.

§ 7.

Med Hensyn til de i mine Studier henstaaende Arbeider, skal følge en nøiere Detaille.

Albert Thorvaldsen

Rom d. 8 August 1830.

Oversættelse af dokument

By the present document in conformity with the law, which contains my last, unalterable will and testament, as regards the decision about what I leave after my death, I stipulate as follows,

§ 1.

For the benefit of art and scholarly spirit in Denmark I donate to Copenhagen all my art consisting of,

a) Paintings.
b) Drawings.
c) Engravings.
d) Medals.
e) Carved stones and antique gold jewellery.
f) Pastes.
g) Bronzes.
h) Etruscan vases and terra-cottas.
i) My book collection.
k) Egyptian antiquities

§ 2.

It is my will that these articles of art shall constitute an independent museum, which carries my name and to which neither other collections must be added nor must it on any account be divided or diminished.

§ 3.

The City of Copenhagen should assign suitable separate premises where security against fire must be considered.

§ 4.

To visit the museum there should be a small entrance fee and the money received thus, should be used to pay an attendant. Artists pay nothing.

§ 5.

The payment for the works commissioned from me by Denmark as well as what I leave in money after my death must without question be placed in the National Bank of Copenhagen, and only the interests go to my daughter: Elisa Sophia Charlotta and her issue.

§ 6.

If my daughter should depart this life without issue, or if her issue gradually became extinct, it is my will that the abovementioned interests are used on commissions from Danish artists, thus to promote art and increase the gallery in the museum established by me.

§ 7.

As regards the works that are in my studios, further details will follow.

Albert Thorvaldsen

Rome. August 8th 1830.


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette er Thorvaldsens første testamente af 8.8.1830, jævnfør:

Se også oversigten over alle Thorvaldsens testamenter.

Archival Reference

m29 I, nr. 6

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 417-418.

Subjects

Persons

Last updated 13.09.2016