1.4.1844

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

Antagelig København

Recipient

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Recipient’s Location

Antagelig København

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Efter Aftale tilstiller jeg Hr Professoren Udkast til det Brev som jeg anseer fornødent at maatte afgaae i Anl. af Magistratens mig i Gaar Aftes tilhændekomne Brev af 30 f.M. Efterat De har forsynet det med Deres Bemærkninger, maatte det behagl. circulere mellem dhrr: Professor Clausen

— Bissen

JustitsR Thiele

og dernæst tilbagesendes til mig. Begge Testamenter – af 1838 og 1843 – vedlægges.

Til Hr Professor Schouw. D 1 Ap 1844 ærb. Collin

[Herefter med Schouws hånd] Jeg vilde foreslaae en saadan Affattelse af Brevet som i min Concept (No). Men for øvrigt vil jo Sagen nærmere blive at drøfte i Mødet paa Onsdag, hvor alle Executorene ere tilstede.

d. 1 April 1844 Schouw

[Herefter med Clausens hånd] Jeg tilstaaer, at jeg har opfattet Forholdet noget anderledes, end jeg seer, det er taget i de tvende Concepter. Jeg troede ikke, at Executorerne kunde forpligtes til – og derfor heller ikke turde lade den Fordring gjælde, dersom den blev gjort – , at lade Nogen udenfor deres Midte møde i enhver Forsamling og overvære alle deres Forhandlinger. I Reglen maa jo Committeens Interesse antages tilstrækkeligt betrygget inden Boets Behandling ved den af Magistraten Delegerede; og jeg troede derfor, at Forslaget angaaende Tilkaldelsen af en praktisk Lovkyndig ikke sigtede til Videre, end at Valget allerede forud var truffet af en Mand, til hvem Executorerne i vanskelige Tilfælde havde at henvende sig, og navnlig i saadanne Tilfælde, hvor Magistratens Delegerede troede, paa Committens Vegne at burde forlange hans Tilkaldelse. Saaledes forekommer Hensigten af hiin Forholdsregel mig at ville opnaaes; men det er noget [xxx xxx], Magistratens Skrivelse forlanger og det conciperede Svar indrømmer. Men jeg er villig til at [mistes?] mit Omdømme ang. Forhold af denne Natur. Imidlertid vil jo Sagen komme under Forhandling imorgen, hvor jeg antager, at Et. R. Blechingberg endnu ikke vil møde.

2 april H Clausen

Læst Bissen
[xxxxx] Thiele

Archival Reference

m29 I, nr. 14

Subjects

Persons

Last updated 17.02.2012