27.3.1812

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Rom d 27 Marts 1812

Deres Excellenze!

Med stor Glæde har jeg modtaget Deres meget ærede Skrivelse af 28d Febrajo da jeg deraf med fornøyelse seer at Deres Excellence er fuldkommen heldbredet af Deres farlige Sygdom til trøst for alle Deres Venner og Velyndeder.
Af mit svar paa Hans Hoyhed Prinds Christians fortrefelige Brev til mig vil Deres Excellenze see min Hendsigt og Mening, da jeg ikke vil love mere en jeg troer at kunde holde. Dersom Deres Exc. finder det værdig at skikke Hans Hoyhed, saa [beder] jeg ymygst derom vis ikke at sende mig det tilbage med Deres Corektsjon
Jeg har enn Tid af 7 a 8 Maaneder lidt ubeskrivelig af Feber, som har satt mig tilbage i mine forretninger, nu har jeg iegen begyndt at arbejde paa et Bassorilief som om føje Tid skal være færdi og forestille Alexander indtog i Babilon, dersom det vil Lykke mig at faae det færdi uden at bive Syg, saa haaber jeg at giøre en liden Rejse og tager mig den Frihed at besøge Dem det har giordt mig meget undt ikke at have kunne tage imod den gode Lundbyes tilbud at Reise med ham, jeg kunde saa gar hav Rejst til Kiøbn med han dersom mine arbejder havde tilladt det hvilken havet været mege behalige at Reise med en Undons Ven og Lansmand med stor mishag er farer jeg af Sig Fiodo at Deres Frue Gemalde lider saa mege jeg ønsker og haaber at Aartid vil blive det beste Medel for hendes Helbred hviken jeg trøster mig ved at erfare

Oversættelse af dokument

Rome, March 27th 1812

Sir,

I have received your favour of February 28th with great pleasure as from this I see with joy that Your Excellency has fully recovered from your dangerous disease to the comfort of all your friends and patrons.
From my answer to His Highness Prince Christian’s excellent letter to me Your Excellency will see my intention and purpose as I will not promise more than I think I can keep. If Your Excellency finds it worthy of sending to His Highness, I most humbly ask you to do so, if not, then to return it with your correction.
For a period of 7 to 8 months I have suffered indescribably from fever, which has retarded me in my business, now I have again started to work at a bas-relief which must be finished soon and represents Alexander’s entry in Babylon, if I shall succeed in finishing it without falling ill, I hope to make a small journey and take the liberty to visit you. I felt very sorry not to be able to accept the kind Lundbye’s offer to go with him, I could even have gone with him to Copenhagen, if my works had permitted so, which would have been very pleasant to travel with a friend of my youth and a countryman. From signor Fiodo I learn with great displeasure that your wife is suffering much. I wish and hope that the time of the year will be the best remedy for her health and I shall console myself when I learn [about it]


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

m28, nr. 53b

Thiele

Thiele II, p. 203-204

Subjects

Persons

Works

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503

Last updated 10.01.2020