2.4.1811

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Pisa

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 2.4.1811.

Abstract

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Document

Efter Forlangende har jeg sendt med Sigr Fiodo de udkomne Kaabere efter mine Arbeider, tillige Kochs raderede Landskaber – Jeg har desuden nyttet denne gode sikre Leilighed og sendt med Sigr Fiodo: Afregning for Sal: Zoegas Sterboe nemlig tvende Afskrifter paa det at Deres Excellence kunde beholde den eene til egen Efterretning, og at De kunde sende mig den anden efter mit Forlangende til min Sikkerhed paategnet – For at afbetale den liden Summa som jeg har i Behold af Sterboet har jeg til den Ende medsendt en Vexel udstædt af Capitain Huht nemlig 120 110 Scud: som jeg har forstrakt ham /: thi han er i disse Dage formedelst sit Svage Helbred rejst til Neapel:/ skulde det i Øyeblikket ikke være Deres Eccellence beleilig at udbetale mig det Manglende paa nævnte Vexel; da er jeg villig til at anføre denne tilgodekommende Summa paa vores mellemhavende Regning. –
Jeg takker Deres Eccellence ret hiertelig for Deres meget Venskabelige af 15 Mart: At De med med Venskabs Iver vil tale min Sag for vores gode Konge derom er ieg overbevist: saa at ieg maatte bebreide mig selv i fald ieg tvilte det allermindste om Deres Godhed for mig; Men ifølge Deres Eccellences yttrede Forlangende at viide: hvor i De direete kunde tale min Sag – for at befordre mit Ønske opnaaet; da maa ieg i Betragtning af Tiiderne og Riigets nærværende critiske Forfatning, ganske overlade samme til Deres Eccellences beste skønnende – thi Dem behøver ieg ikke at sige: at alt hvad en Kunstner forlanges det er Arbeide, at uden Penge staaer en Kunstner med bundne Hænder – Jeg vil slutte med mit oprigtigste Ønske at De snar og lykkelig maa være ankommen til Fædrenelandet, og at De maa have lige saa meget Hæld og Lykke som De immer har den beste Velvillighed til at befordre enhver god Sags Fremme – Jeg beder hilset Deres kiære Reise Selskab. Min Compliments formældet Hendes Naade den gode Baronesse. Jeg anbefaler mig –

[med Thorvaldsens hånd:]
Tosc Toscano

Oversættelse af dokument

On demand I have sent with Signor Fiodo the ready engravings after my works, as well as Koch’s engraved landscapes – Besides I have taken advantage of this safe opportunity and with Signor Fiodo sent: an account of the late Zoëga’s estate namely two copies so Your Excellency could keep one for your own information, and you could send me the other on my demand certified for my security – To pay off the small sum which I have safe from the estate I have for that purpose enclosed a bill drawn by Captain Huth that is 120 110 Scudi which I have advanced him /: for because of his weak health he has gone to Naples these days :/ If Your Excellency should not find it convenient at present to pay out to me the deficiency on the mentioned bill, I shall be ready to state this outstanding sum on our account. –
I thank Your Excellency most cordially for your very friendly [letter] of March 15th: that with the zeal of friendship you will plead my course with our good King, I am convinced of that; so I should reproach myself if in the least I doubted your kindness for me; But following Your Excellency’s expressed demand to know in what you could directly plead my course – to further my wish to be obtained, then considering the times and the country’s present critical condition I must leave the same entirely to Your Excellency’s best judgment – for to you I need not say: that all that is demanded by an artist is work, that without money an artist stands with his hands tied – I shall finish with my most true wish that soon and happy you may have arrived to the native land, and that you may enjoy as much fortune and success as you ever have the best kindness to promote any good case – I send regards to your dear travelling companions. I ask my compliments conveyed to Her Grace, the kind Baroness. I commend myself

[in Thorvaldsen’s hand:]
Tosc Toscano


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette er et udkast til sidste del af det afsendte brev af 2.4.1811.

Document Type

Udkast af koncipist

Amanuensis

C.F. Høyer

Archival Reference

m28, nr. 106

Last updated 25.08.2014