24.5.1838

Sender

Frederik Siegfried Vogt

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt aftryk.
Poststempler: NAP.1838 24.MAG. og ROMA 26 MAG. 1838 og utydeligt stempel med slyngmonogram.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À Monsieur / Monsieur Thorwaldsen / Chevalier Commandeur et / Grand Croix de plusieurs Ordres / & & & / Rome

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Neapel den 24 Mai 1838.

Høistærede Ven, under 19te. dennes er jeg bleven beæret med en Skrivelse fra H.K. Høihed Prinds Ch[r]istian Frederik, hvori Høisamme behager at underrette mig om Fregatten Rotas Ankomst til Livorno i førstkommende Juni Maaned, og paalægger mig derfor til den Tid at afsende til den danske Consul i Livorno, nogle Smaakasser, som allerede for længesiden ligge færdige her og vente paa Leilighed til at afsendes til Kjøbenhavn.
I Kongerigets Begge Siciliernes Journal læste jeg igaar en Artikel, som indeholder en Bekræftelse paa ovennævnte Fregats Afsendelse, og uagtet De formodentlig allerede kjender denne Artikel, som siges at være taget af Allgemeine Zeitung, saa vil jeg dog tillade mig her at give Dem en Afskrift af samme, for at De kan see om Oversættelsen er rigtig, og om disse Efterretninger stemme overens med de Meddeelelser, som De desangaaende maa have erholdt fra Fædrenelandet.

“Copenhaguen 30 Aprile. La fregata La Rota, comandata del prode capitano Dahlerup, si recherà la prossima state in Italia, per ricondurre Thorwaldsen e le sue opere, con quanto desidererà di portar suo. Questa nave sara a piena disposizione del celebre scultore, ed ha ordine di approdare in qualunque porto qual cia [sic] a Thorwaldsen di visitarre. Si pensa di nuovo con impegno al progetto di fondare, mediante una soscrizione nazionale, un museo per le opere di Thorwaldsen. L’esposizione delle belle arti di quest’anno conteneva parecchi disegni per la costruzione di tale edifizio. A norma di uno di siffatti disegni, la grande rotonda per le statue colossale servirebbe eziandio per pubbliche assemblee e per celebrarvi feste nazionali” Al. Zeit.

Denne Artikel synes mig at kunne være fuldkommen rigtig og har indgivet mig megen sand Fornøjelse. Gjenstanden for samme kan være til Hæder og Nytte baade for vor Thorwaldsen og for Fædrenelandet; derfor ønsker jeg at den maatte gaae i Opfyldelse!
I saa Tilfælde kan jeg ikke længere tvivle om, høistærede Ven, at De jo virkelig agter at fuldføre Deres Reise til Kjøbenhavn. Tillad mig derfor at spørge Dem, om det ikke vilde være Dem baade lettere og tillige mere behageligt at gjøre Touren fra Rom til Livorno over Neapel. Hertil gaaer De meget beqvemt i een af Angrisani’s Vogne i 26 til 30 Timer, og efter her, i nogle Dage, at have beseet hvad De troede deres Opmærksomhed mest værdig, kunde De i 36 Timer, med et af de herfra jevnligen afgaaende Dampskibe befinde Dem i Livorno, hvorhen jeg vilde holde mig færdig til at gjøre Dem Selskab. Herfra kunde De da enten med Fregaten begive Dem til deres Bestemmelse, eller, om Rygtet er sandt, at De er Herre til at begive Dem underveis til hvad Havn det maatte behage Dem at besøge, da at gjøre en Tour enten til Algier eller til Marseille. For at undgaae den lange kjedsommelige Tour omkring Spanien, kunde vi gjøre Touren sammen over Paris, hvor især Museummer fortjente at beskues af en Thorwaldsen: Han vilde paa denne Maade havt Leilighed til at iagttage baade hvori de tvende første Museummer i Europa særdeles udmærke sig, og hvori de skille sig fra hinanden? Var De nu endeligen kjed af at fortsætte Reisen over Land til Fædrenelandet, saa kunde jo Fregaten meget let indløbe til Cherbourg for derfra at bringe Dem directe til Kjøbhavn.
Ja, høistærede Ven, det er som sand Patriot at jeg vover at gjøre Dem et saadant Forslag,: Skulde det ikke lykkes mig a[t] det bifaldes, saa trøster jeg mig ved den indvortes Overbevisni[ng] Hensigten var reen og uegennyttig.
Igjennem Dehrr. Landsmænd som i den sildigere Tid ere ankomne hertil, har jeg imodtaget de venskabeligste Hilsener som De har været saa god at oversende mig, høistærede Ven, og meget takker jeg Dem derfor samt beder Dem at være overbeviist om den sande Glæde som det stedse vil foraarsage mig at have gode Efterretninger om Deres Sundhed. Dette inderlige Ønske bringer mig paa Tanken at jeg ved at raade Dem at gjøre en Tour til Neapel har forglemt at sige Dem, at Deres Nærværelse her vilde være mig dobbelt behagelig, ifald De vilde tage til Takke med et Logis hos mig, hvor jeg haaber at De skulde finde et andet Hjem. Var det muligt at De kunde tage en 10 a 12 Bade paa Ischia, saa er jeg vis paa at De vilde vinde ligesaamange Aars Sundhed derved!!! Lad mig være Deres Doctor, og jeg lover Dem at De vil finde Dem vel; det vil sige efter at have nydt et Dusin Bade paa Ischia.
Paa det venskabeligste tør jeg bede at erindre til de elskværdige Damer Frue Paulsen et Frue Wedel-Heinen, Hr. Oberst Paulsen og andre gode Venner fra Deres hengivne

F Sigfred Vogt.

Archival Reference

m22 1838, nr. 39

Subjects

Persons

Last updated 10.05.2011