18.8.1835

Sender

Fritz Paulsen

Sender’s Location

Ischia

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Seglets motiv er et våbenskjold prydet af stjerne. Stjernen har en lille cirkelskive som centrum. Fra denne stråler otte store og 16 små spidser. Over skjoldet ses en fjer- og hornprydet hjelm.
Poststemplet: ”[N]AP 183[X] 22. AGO” og rødt stempel med slyngmonogram “AGDP” (Amministrazione Generale Delle Poste), samt ved ankomsten til Rom: ”[ROMA] 24 AGO 1835”.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À Monsieur / Monsieur le Chevalier Thorwaldsen / À Rome / Via Sistina N.o 51.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

From the island of Ischia, Fritz Paulsen writes about their daily life with the sons Albert og Carl and describes their health, their appetite, and their digestion, and he emphasizes what a loving mother Elisa is. He thanks Thorvaldsen for the ring from his collection which he received for his birthday. The outbreaks of cholera in Nice and Villafranca worry Elisa, and he asks Thorvaldsen to write to them. In conclusion, Paulsen mentions that they have had an unexpected visit from Mrs. von Gotten, Charlotte Fischer, and Mr. Santi, who had come to the island to climb Mount Epomeo.

Document

IsciaI den 18d. August 1835.

Høystærede gode Ven

Fuldkommen overbevist om at Efterrettninger fra os er Dem kiærkommen og behagelig, er det ogsaa en sand Fornøyelse for mig at meddeele Dem samme, og ligesom min KoneII og min liden Familie KredsIII er det eeneste der syßelsætter og beskiæftiger mig, saa er jeg ogsaa uformuende at kunne give Dem nogen anden Efterrettning eller Nyehed. –

Foruden de afvexlende smaae periodiske Forandringer af en god eller mindre god KakaIV hos de toe smaae, som aldrig blive ubemærket, befinde Vi os Gud være lovet vel.

Min kiære gode EliseV har en ret god Apetit, overflødig Melk, og en vedvarende adspredelse som en øm kierlig Moder alrig mangler, der med ubegrændset Opmærksomhed interesserer sig for sine kiære Børn, hvis, saavel physiske som moralske Udvikling og heldige Fremgang, eene beroer paa en øm kierlig Moders aarvaagnen Øye der samstemmer med Hiertets Følelser. –

AlbertVI bekommer Opholdet her fortrinlig vel, han har en excellent appetit, og GieddeMelken som han nyder til Frokost og Aften, smager ham fortrinlig, ligesom at han er bleven feed. – Han føler sig meget lykkelig, ved uden mindste Hielp at gaae eene omkring i Værelser og paa Logia; dette lidet Fremskridt af Selvstendighed give ham en Munterhed og Tilfredshed der viser sig hvert Øyeblik ved at afvise og forsmaae den Hielp uden hvilken han tidligere ikke kunde bevæge sig, som følge heraf er en større Opmærksomhed paa hvert af hans foretagende Skridt nødvendig, thi han vil overalt see sig om. –

Den lille CarlVII som vedligeholder sit gode Huld og Kraft tiltager i Ynde fra een Dag til Anden, klager sig ikkun naar Apetiten mindes, ligesom naar AabningenVIII som ved smaae Børn saa let er Tilfeldet ikke gaaer den ønskelige regelmæssige Gang, hvilket dog alt ikkun er en Overgang og uden videre Foruroligelse. –

Jeg selv drikker hver Morgen et Mineralvand og tager et MineralbadIX som jeg har Aarsag at troe bliver af gavnlig Indflydelse paa mit Helbred. –

Hvorledes jeg min Fødselsdag den 28’ f:M: af min høyt elskede kiære Elise blev overrasket, derom er De bleven underrettet af hende selv, og jeg tager her Anledning ogsaa at bevidne Dem min inderligste Tak med hiertelig Følelse for Deres Medvirkning til vores fælleds Glæde, som derved for mig blev fordoblet. – Man maae rigtig nok besidde en saa riig og udvalgt Samling af RingeX, for ved flere Leiligheder at kunde vælge og finde en saa smuk og interessant overensstemmelse af Symbol og Følelse. –

Flere fra Neapel udgaaede Rygter angaaende CholeraXI vare lidt foruroligende, imidlertiid ved jeg med Vished at samme hverken er i Rimini – Livorno – Bologna – Genua – Turin, som alle vare navn givene Stæder hvor Choleraen skulle have viist sig; at samme derimod bestemt har yttret sig i NizzaXII og Villa Franca. – Tiden vil nu vise hvad man tør haabe eller skal frygte. – At Elise ikke er ganske roelig ved disse Efterrettninger forestiller De Dem let høystærede, og ligesom et hvert Brev fra Dem stedse modtages med kierlig Følelse, saaledes ville enhver beroeligende Efterrettning fra Dem, medføre dobbelt Interesse.

Forleden Løverdag den 15’ dennes uden mindste forudgaaende Formodning og Forventning ankom Frue v GottenXIII med Frue FischerXIV og Cavaliere SantiXV hertil Øen; andre kommer hertil om Dagen disse derimod om Natten imellem Elleve og tolv, og indlogerte dem paa SentinellenXVI ; næste Dags Morgen talte jeg [med] disse, før de tiltraad den videre Reise for at bestige det herværende høyeste Bierg EpomeoXVII, hvorfra de samme Dags Eftermiddag Kl henimod 5 kom tilbage, Frue Fischer og Herr Santi saa trættet, at de strax maatte søge Sengen, som foranlediegede Nødvendigheden at blive Natten over, da Frue Fischer ikke kunde mere. – Søndag Morgen forlod samtlige igien Øen og gik tilbage til Neapel. – Jeg fandt alle uforandret og hørte som sædvanlig intet uden Klager og Utilfredshed. – For Bestemmelsen af næste VinterOphold har Frue v Gotten tilskreven H:M: KongenXVIII og venter dennes Svar herpaa. –

Elise med mig beder alle Bekiendtere venligst hilsede; vi glæde os ved Tanken om gienforeningen – som vi ønske af ganske Hierte. – De 2 smaae lade hilse ved os, og begge Forældrene omfavne Dem høystærede med de kierligste venligste Følelser hengivenst.

Fr. Paulsen!

Archival Reference

m20 1835, nr. 59

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. vulkanøen Ischia, den største ø i Napolibugten.

 2. Dvs. Elisa Paulsen, Thorvaldsens datter.

 3. Paulsens lille familie bestod på daværende tidspunkt af ham selv, Elisa og sønnerne Alberto og Carlo. Paulsen kalder i brevet børnene ved deres navne i dansk form, skønt deres døbenavne var italienske. Elisa, derimod, kaldte dem ved deres navne i italiensk form, jf. fx brevet til Thorvaldsen af 17.9.1836.

 4. Cacca (Kaka) er italiensk for afføring. Når Fritz og Elisa Paulsen var specielt opmærksomme på deres børns fordøjelse, hænger det sandsynligvis sammen med koleraepidemien, der hærgede i disse år; kolera er en smitsom sygdom, der giver voldsom diarré og som ubehandlet kan medføre døden inden for få dage pga. væsketab. Paulsen omtaler også Elisas frygt for kolera i brevet.

 5. Thorvaldsens datter hed Elisa, men Fritz Paulsen har åbenbart fordansket hendes navn og kaldt hende Elise i stedet.

 6. Dvs. Albert(o) Paulsen, Elisa og Fritz Paulsens første søn og Thorvaldsens barnebarn.

 7. Dvs. Carl(o) Paulsen, Elisa og Fritz Paulsens anden søn og Thorvaldsens barnebarn.

 8. Dvs. afføring, jf. Ordbog over det Danske Sprog, betydning 1.2 af aabning

 9. Ischia er kendt for sine helsebringende termalske kilder.

 10. Den ring, som Fritz Paulsen har fået i fødselsdagsgave, omtaler Elisa Paulsen i et brev til sin far af 31.7.1835. Tilsyneladende er det Thorvaldsen, der har udvalgt den fra sin samling af ringe og givet den til Elisa, som så har givet den til Fritz. Det vides p.t. ikke, hvilken ring der er tale om.

 11. Den anden store koleraepidemi i 1800-tallet ramte Europa i årene 1829-37. På brevskrivningstidspunktet havde der altså været koleraepidemi i Europa i omkring seks år.

 12. Dvs. Nice.

 13. Dvs. Prinsesse Charlotte Frederikke, der var skilt fra prins Christian (8.) Frederik, og som Fritz var hofchef for i Rom, hvor hun boede efter skilsmissen. Efternavnet “von Gothen” er sandsynligvis hentet fra hendes mor, Louise af Sachsen-Gotha.

 14. Dvs. Charlotte Fischer, der boede i Rom fra 1833-37 og arbejdede som hofdame for Charlotte Frederikke, Christian (8) Frederik eksdronning. Fritz Paulsen var ansat som kavaler for Charlotte Frederikke.

 15. Cavaliere Santi er p.t. ikke identificeret.

 16. “Sentinellen” er formentlig en fordansket betegnelse for La grande sentinella, et pensionat der lå i Casamicciola på det nordlige Ischia. P.t. har arkivet dog ikke en sikker kilde hertil.

 17. Bjerget Epomeo er en vulkansk horst, 789 meter højt.

 18. Dvs. Frederik 6.

Last updated 23.02.2017