29.5.1834

Sender

Niels Christian Zumvohrde

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Til / Deres Høytvelædle / Hr Tohrvaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Deres Høivelædle!

beder jeg Lydigst at tilgive mig, da jeg har taget mig den Frihed, at henvende mig til Dem, med en liden Bøn.
Jeg bekom hertil Rom d: 22 April. d.A. en for mig, sørgelige Efterretning at min Fader er afgaaet ved Døden i Dcbr: Maaned f.A. og med sin liden Løn, som Toldbetjent, ikke har kunnet efterlade min Moder noget og den liden Pensjon som nu er tilstaaet hende, er ikke tilstrækkelig til hendes Unterhohlning, saa føler jeg mig som Søn, forpligtet til at opfylde hendes Ønske og Bønner, nemlig, at reise hjem, for, med mine Hænders Arbeide at ernære hende paa hendes gamle Alder. Men jeg seer mig ikke istand dertil uden Andres Hjelp og godhed at paatage mig denne besværlige Reise, da, her i Rom ved min Professjon ikkuns er en maadelig Fortjeneste, saa anraaber jeg Deres Høivelædle, at bevise mig den Godhed, at give mig et lidet Beviis, paa Fransk eller Tydsk, at jeg virkelig befinder mig i denne Forlegenhed, for paa dette Beviis at faae en liden Understøttelse, hos de Fornemen Herrer, thi da jeg med mine Danske Skrifter ikke kunde bevise min Forlegenhed, saa vilde de Herrer maaske holde mine Ord for Usandhed.
Jeg haaber at Deres Høivelædles Godhed ikke vil abslaae min trængende Bøn. –


Rom d: 29de. Mai 834
Deres lydigste og Underdanigste
Tjener
Niels Christian Zumvohrde
født i Hillerød i Danmark
Sadelmagersvend

Archival Reference

m19 1834, nr. 30

Last updated 10.05.2011