6.12.1832

Sender

Fritz Paulsen

Sender’s Location

Vicenza

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: “S.T: Herr Etatsraad Thorvaldsen / Comandeur af Dannebroge etc.”

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Vicenza d 6d. Decbr 1832.


Jeg har i Gaar modtaget Deres Høyvelbaarenheds ærede Skrivelse af 1ste December som underretter mig om at De har eller vil afgiøre alt med Advocat Orfei, som jeg altsaa i denne Henseende kan give denne bestemte Underrettning, da han synes at vil henholde sig til mig for at blive betalt.

Gen: Consul Chiaveri har underrettet mig at Deres Høyvelbaarenhed for Ham har anerkiendt min Fordring som rigtig, og at De vil betale samme, jeg kan altsaa ikke længere paatvivle at Deres Højvelbaarenhed i overensstemmelse med mit billige Ønske vil udbetale samme enten til Herr Consul Chiaveri, eller tilsende mig Beløbet directe da jeg ikke mig bekiendt staaer i nogen Mellem Regning med Deres Højvelbaarenhed til Regningens Afgiørelse ved Liquidation, ligesom at jeg er for langt fra mine egne Penge resourcer i Fædrenelandet for til enhver Tiid at kunne hæve Penge.

Ønsker Deres Høyvelbaarenhed at jeg skal paatage mig Udlæg for Dem da forventer jeg at Deres Højvelbaarenhed vil give mig Midlerne dertil i Hænde, eller underrette mig om jeg maaske desangaaende kan henvende mig til Deres herværende Comissionair Advocato Teste, der for nogen Tiid siden var hos mig med Regningen over Udgivten for Elises Ophold i Klostret her i Vicenza, for at erfare om der maaske til mig var indløben Penge til dennes betaling.

ærbødigst
F. Paulsen!

Archival Reference

m17 1832, nr. 115

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Last updated 10.05.2011