3.12.1832

Sender

Fritz Paulsen

Sender’s Location

Vicenza

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: “A Monsieur / M le Chevalier Thorvaldsen / au main propre.” Tilføjet med anden hånd: “50 Via Sistina”.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Uagtet alt hidtil foretaget vedbliver [der] nu ogsaa at vise sig Vanskeligheder fra en nye Kant, nemlig fra Laybach – Biskoppen der forlanger udtrykkelig følgende 2d Documenter forinden Vielsen kan foretages: nemlig:
1) Deres / eller Faderens:/ uindskrænkede Samtykke og Indvilligelse at Deres Datter Elisa Sofia Charlotte 19 Aar gammel født i Rom indgaar Ægteskabelig Forbindelse med Oberstlieutnant og Kammerjunker Johan Peter Friderik v Paulsen.
Maa skrives paa Italiensk og paa Stemplet Papir samt Vidners Underskrivt at De egenhændig har underskrevet samme, – og til Sikkerhed affattes in Duplo.
2det. At den Præst under hvilken Menighed Elise har henhørt i Rom udfærdiger sin Erklæring, at der uden for Religionens Forskiellighed ikke gives nogen canonisk Hindring og at hun tillige til Giftermaals Besluttning besidder de nødvendige personlige Egenskaber.
Alt dette grunder sig paa og kan efterlæses at være nødvendig i Code civile Universale austriace Capitolo Secondo diritto di Matrimoniae.

Er det alsaa Dem Magtpaaliggende at Forbindelsen sker – og det endnu i denne Maaned, endskiøndt i Advent ene hertil kan erhverves Dispence, saa spild intet Øyeblik til at forskaffe og at udfærdige disse 2 Documenter.
Den 8d. Januar reiser HsHøyheden herfra til Rom – men Elisa har erklæret at hvis Hun ikke forinden er gift med mig gaaer hun ikke tilbage til Rom. –

Vicenza d 3d. Decembr 1832

F Paulsen !

Kunne De ved Bekiendelse maaske tillige opnaae at erholde en
I største Hast.

Archival Reference

m17 1832, nr. 113

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Last updated 10.05.2011