28.6.1830

Sender

Just Mathias Thiele

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Charlottenborg d. 28 Junii 1830.

Det forekommer mig altfor pusseerligt at kalde Verdens første Kunstner: Høivelbaarne Hr Etatsraad! Tillad mig derfor at jeg kalder Dem min kjære, elskede Thorvaldsen, thi Deres Navn indeholder mere end alle Deres Titler og det nedsættes jo ikke heller, fordi jeg tilføier, at jeg inderligt ærer og elsker det. Saaledes vil jeg mere frit og utvunget kunne skrive til Dem og dertil føler jeg i Sandhed den største Trang!

Jeg er nu, efterat jeg i flere Aar har anvendt mine bedste og roligste Timer paa Udarbeidelsen af Deres Livs Historie, nu saavidt i dette Arbeide, at jeg kan haabe i denne Sommer at see det fuldendt. Min Text er flere Gange giennemarbeidet og berigtiget og jeg søger endnu troligen at give den den Fuldendelse som den for Gienstandens Skyld fortiener. Tegningerne – omtrent 160 i Tallet – ere paa nogle faae nær, hvilke jeg endnu haaber at erholde fra Rom, – i mit Værge. De ere – (det er alle Kyndiges Dom) – bedre, end hvad Man almindeligen seer i saadanne Værker, og adskillige unge Kunstnere, blandt hvilke en Søn af Eckersberg, – ere beskiæftigede med at stikke dem i Kobber. Af min danske Text er en engelsk Oversættelse halv færdig og der vil i disse Dage blive begyndt paa en tydsk. De vil, som jeg haaber billige det, at jeg sætter stor Priis paa – ja endogsaa Opoffrelser – at dette Værk, udført af danske Kunstnere, først udkommer som Original i det danske Sprog. Vel møder der mange Hindringer, fordi vor Literatur ikke er vant til slige Værker med et saa kostbart Udstyr; men jeg sætter ikke alene min, men endnu langtmere mit Fædrenelands Ære i at dette Værk udkommer værdigen udstyret i Danmark.
Dog – skiøndt jeg vel føler den største Lyst til at fortælle Dem udførligt om mit Arbeide og dets lykkelige Fremgang, saa er dog det der først ligger mig paa Hiertet, at bringe Dem min Taksigelse for det Haab jeg nyligen ved en Skrivelse fra Bissen modtog, nemlig, at De af Interesse for mit Værk har isinde at tilstille mig Tegninger af Deres sidste Arbeider. Idet jeg herfor takker Dem paa det hierteligste, maa jeg dog tilføie den Bøn, at De godhedsfuld ville meddele Friis eller Blunck en lille Beretning om hvad der er fremgaaet fra Deres Haand i Aarene 1828, 1829, og 1830; thi hvad jeg selv har kunnet opfange desangaaende er usikkert og uden den chronologiske Orden. Det ligger mig saameget mere paa Hiertet at erholde disse Oplysninger, som jeg har besluttet at ende mit Værk med Aaret 1830, deels fordi dette er det siette Decennium i Deres daarige Liv, deels ogsaa fordi jeg haaber og beder til Gud, at De endnu længe maa kunne fortsætte Deres Virken til Verdens Glæde og at jeg altsaa ikke bør udsætte Udgivelsen af et Værk, hvorved jeg ogsaa ønsker at vise Dem, hvor dybt jeg elsker Deres Kunst og med hvilken Kiærlighed, jeg har søgt at trænge ind i og at forstaae Deres Værker! Sandeligen! jeg har i mit hele Liv ikke studeret alvorligere og aldrig med den Lyst og Varme, som jeg har studeret Deres udødelige Arbeider, og har jeg nogen Følelse for Kunsten og for den rene uforfalskede Natur, da skylder jeg dette Studium den!

Forudsat at jeg er saa heldig at erholde de ovennævnte Oplysninger angaaende de tre sidste afvigte Aar og desforuden de dertil hørende Tegninger, antager jeg det rimeligt, at det hele Værk fra min Haand og desforuden den tydske og den engelske Oversættelse, ville kunne være færdige i Manuscript til Efteraaret. Derimod vil Stikningen af omtrent 180 Plader neppe kunne fuldendes førend et halvt Aar sildigere. Ihenseende til Udgifterne, da er jeg saa lykkelig at nyde et betydeligt Forskud ved min Svigerfaders Conferentsraad Holtens lykkelige Formuesomstændigheder. Jeg kan vel neppe vente at en dansk Udgave vil kunne indbringe mig Udgiften, men i denne Henseende haaber jeg paa den engelske og den tydske Udgave, hvortil Deres berømmelige Navn nok, som jeg haaber, vil skaffe mig Forlæggere; thi om endog mit Værk ikke er lykkedes mig, saa bliver det dog uomtvisteligt, at Man intetsteds finder flere Efterretninger om Dem og om Deres Arbeider, end der.
Af de allerede stukne Kobberplader – hidtil omtrent 20 St. – sender jeg Dem herved et Blad, hvilket jeg haaber vil vinde Deres Tilfredshed. Vel er dette Blad et af de bedste, men det er min første Beslutning, at, naar alle Pladerne ere stukne, skulle de udskydes, som blive mindre heldige for atter at udføres af mere øvede Hænder. Dette vil imidlertid kun blive Tilfældet med nogle Faae, og jeg seer med Glæde, at mine unge Kobberstikkere blive mere og mere øvede. Ogsaa den Glæde har jeg af dette Værk, at det skaffer adskillige unge Kunstnere Erfaring og Øvelse ved Arbeider, hvortil de vise saamegen Lyst og Kiærlighed.

Dette mit Brev vil dog vel ikke i nogen Henseende mishage Dem? Jeg skriver det idetmindste i den Overbeviisning, at det vil være Dem kiært, at erfare med hvilken Iver jeg og mine Medarbeidere kaste os paa dette Arbeide. Jeg haaber derfor paa, at De vil skiænke mig den Opmuntring, hvortil jeg føler mig værdig! Deres Meddelelser og Oplysninger ville være mig et glædeligt Tegn paa at jeg ikke bedrager mig! Jeg gientager derfor mit Ønske, som jeg bedende fremsætter for Dem, at De, medens endnu min tienstfærdige Ven Friis er i Rom, ville meddele mig Deres Svar paa følgende Spørgsmaal, som jeg for Tydeligheds Skyld fremsætter under følgende Punkter:

1) Er det Udtog af det Manuskript, som jeg sendte til Rom endnu til, da beder jeg at det maa tilintetgiøres, thi faldt det ved uforudseelige Tilfælde i Uvedkommendes Hænder, da ville Andre let kunne høste der, hvor jeg møisommeligen har pløiet!
2) Hvilke Arbeider ere der i Aarene fra 1827 indtil nu fremgangne i Skizzer, i Modeller eller i Udførelse fra Deres Haand? I hvilken Orden ere de fremstandne? Paa hvis Bestilling ere de udførte?
3) Er De siden 1827 hædret med Ordner eller optaget i Selskaber?
4) For hvem er Basrelieffet: Kiærlighedens forskiellige Aldere (Amorhandlerinden) udført i Marmor? Bliver det ikke ogsaa anbragt paa en stor Vase? [tilføjet med anden hånd:] laboucher Engelens
5) Har De ikke i Aaret 1823 udført en lille Amor, i Størrelse af Miss Ruthmans Statue? Kan jeg faae en Tegning deraf?
6) Kan jeg faae en Tegning af Basrelieffet til Baronesse Chandry’s Gravmonument. (En qvindelig Figur, som svæver til Himlen med Korset). Det er den eneste af de ældre Tegninger, som jeg endnu mangler!
7) Jeg har Størrelserne paa alle Deres Arbeider undtagen paa følgende: Basr. Hektor, Paris og Helena Vulkan, Venus, Mars og Amor, Gruppen Mars og Amor; Basr. Priamus og Achilles, basrel til Kirken i München, Gravmælet over Barosse Chandry, Fyrst Potocky, Kopernicus, Poniatowsky, Pius d 7d de tvende Figurer til hans Monument, begge Døbeenglene, Amorhandlerinden Leuchtenbergs Monument og de senere udførte. Ville Friis skaffe mig disse Maal, i dansk Maal eller i romerske Palmer?
8) Blev der ikke af Frontonen til Frue Kirkes Portal udtaget en siddende Kriger? Har den ingen senere Bestemmelse? Kan jeg faae en Tegning af den?
9) Har De villet fremstille den unge Grev Sommariva under Billedet af en Kriger, som staaer ved Deres og Sommariva Billeder i Slutningen af Alexandertoget til ham?
10) Er Sommarivas Explar af Frisen opstillet eller afsendt til Comersøen?
11) Ville De have den Godhed at sende mig med Posten de Tegninger, som De er saa god at lade udføre for mig?

Disse mange Spørgsmaal har jeg fremsat ifølge Deres tidligere Tilladelse! Hvorvidt De finder Dem foranlediget til at besvare dem alle, veed jeg ikke, men jeg haaber paa et gunstigt Svar!
Slutteligen maa jeg dog underrette Dem om, at Kobberstikkeren Heuer i disse Dage fuldender Deres Portrait efter Eckersberg; det er i stort Format. og et herligt Billede som giør aller største [xxxx] Ogsaa har den herværende Kunstforening overdraget Dalhoff at udføre Deres Buste i Bronce!
Enten De opfylder mit Ønske eller ikke, forbliver jeg med den samme Kiærlighed og Beundring

  Deres
  Biograph
P.S.) Nyligt blev hos mig forespurgt om Deres Addresse fra en Fru Beate v. Bergen, og da jeg sagde, at jeg snart skrev til Dem, bad Man mig at underrette Dem om, at der for nogen Tid siden fra denne Dame var skrevet til Dem, men at man frygtede at dette Brev ikke var kommen Dem tilhænde. Thiele

Archival Reference

m15 1830, nr. 96

Last updated 10.05.2011